yasaptid
อ่านรายละเอียดเพิ่ม ทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันยาเสพติดในวัยรุ่น
____________________________________________________________
scholarship
____________________________________________________________
incubation3
____________________________________________________________
Moral banner
หนังสั้นคุณส่งเสริมคุณธรรม 
____________________________________________________________
 

287945422 5114523045268269 4016950074643741889 n

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี จัดกิจกรรมประชุมผู้แกครองนักศึกษาระดับชั้นปวช. 1-2 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุม St. Francis โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดี ระหว่างผู้ปกครองกับครู และเป็นการให้ความรู้ทางด้านการแก้ปัญหาให้บรรลุเป้าหมายอย่างสร้างสรรค์
291516896 5166151526772087 1426239556610485327 n
  การไหว้ครู ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญ การที่เรามีความรู้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้นั้น เราจำเป็นต้องมีครู เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา และการเข้าร่วมพิธีไหว้ครูนั้นเป็นการประกาศตนว่า ยอมรับเป็นศิษย์ ยอมรับคำชี้แนะสั่งสอน ถือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 มนวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565
 
 293632449 5197571876963385 8421221669918918399 n
 วันที่11-12 ก.ค.2565

ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีร่วมกับสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล จัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับนักเรียนระดับชั้นปวช.1
ซึ่งเเบ่งเป็น2วัน คือวันที่11ก.ค.65 โดยจัดค่ายภาษาจีนให้กับนักเรียนของวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค และวันที่12ก.ค.65 สำหรับนักเรียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ซึ่งกิจกรรมจะมีทั้งการให้ความรู้ในเรื่องของการสอบHSK และHSKK รวมทั้งการยื่นขอทุนศึกษาต่อที่ประเทศจีนในระดับปวส.และปริญญาตรี ในสาขาที่นักเรียนสนใจ

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเข้าฐานเพื่อเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมจีน ได้เเก่
1.การตัดกระดาษจีน
2.การเขียนตัวอักษรจีน
3.ตัวอักษรพิมพ์จากไม้แกะสลัก
4.วาดรูปด้วยพู่กันจีน
5.ศิลปะการรำมวยจีน