yasaptid
อ่านรายละเอียดเพิ่ม ทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันยาเสพติดในวัยรุ่น
____________________________________________________________
scholarship
____________________________________________________________
incubation3
____________________________________________________________
Moral banner
หนังสั้นคุณส่งเสริมคุณธรรม 
____________________________________________________________
  
  300059906 5317405211646717 7962134030549021514 n

การเล่นกีฬา และการเชียร์กีฬา เป็นหนทางหนึ่งที่สามารถสร้างเสริมทั้งสุขภาพกายปละสุขภาพจิตให้กับเยาวชน ช่วยกระตุ้นเยาวชนเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังความมีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ฝึกความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ฝึกการวางแผนการทำงาน สร้างความสามาัคคีในหมู่คณะ ถือเป็นการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินกิจกรรม รวมไปถึงได้เผลแพร่ชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากชุมชน

  1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ
  2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงเห็นความสามารถด้านกิจกรรม
  3. เพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย
  4. เพื่อเป็นการส่งเสริมการกีฬาของวิทยาลัย นักศึกษาจะได้มีโอกาสแข่งขันกีฬาเพิ่มมากขึ้น
  5. เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษา มีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ
  6. เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมาย
  7. เพื่อเป็นการเผลแพร่ชื่อเสียงของวิทยาลัยสู่สายตาชุมชน
  8. เพื่อคัดเลือกนักกีฬาของวิทยาลัยเข้าแข่งขันในระดับจังหวัดต่อไป

รูปกีฬาสี

วันที่ 24/05/2565

วันที่ 25/08/2565

วันที่ 26/08/2565

   web
  วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 นักเรียนปวช.2/4 จำนวน 10 คน ไปร่วมงานการสาธิตการไกล่เกลี่ยคดี ที่ศาลคดีเด็กและเยาวชน จังหวัดราชบุรีมีเฉพาะวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีที่ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการครั้งนี้
 
  
jeen

   เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณราชบุรี ได้จัดการแข่งขันทักษะภาษาจีนครั้งที่1ขึ้น โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 

3 ประเภท คือ 

1.การแข่งขันร้องเพลง

2.การแข่งขันไกด์นำเที่ยวราชบุรี ในหัวข้อ "เชิญชวนเที่ยวราชบุรี"

3.การแข่งขันประดิษฐ์ชุดจีน จากวัสดุเหลือใช้ (ประเภททีม)

          ซึ่งในการแข่งขันก็ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี นายมนัส  วงค์ประดู่ เป็นประธานกล่าวเปิด-ปิด พร้อมให้โอวาทและมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าแข่งขันในช่วงเช้าและบ่าย