Moral banner
____________________________________________________________
scholarship
____________________________________________________________
ประเมินคุณภาพการศึกษา
1 25620212 13

   วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการ สำนักรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  ic new

view photo 
____________________________________________________________
พิธีมอบเกรียติบัตร ครูดีเด่น และเกียรติบัตรแข่งขันทักษะ
ครั้งที่ 33
1 25620211

   วันที่จันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์ และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีมอบเกรียติบัตร ครูดีเด่น และเกียรติบัตรแข่งขันทักษะ ครั้งที่ 33 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยมีพันจ่าเอก สันติ เลิศไกร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ให้เกียรติมาเป็นประธาน ic new

view photo 
____________________________________________________________
ทัศนศึกษา ณ สัทธา
1 25620207 08

   วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 และ ปวช. 2 ไปทัศนศึกษาที่ ณ สัทธา อุทยานไทย "ความรู้นอกตำรา ความสงบสุขในอ้อมกอดของธรรมชาติ" พบกับความสุขเรียบง่าย และความรู้มีสีสัน ผ่านเทคโนโลยีทันสมัย และธรรมชาติอันร่มรื่น เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
ผ่านการเรียนรู้นอกห้องเรียน  ic new

view photo 
____________________________________________________________
1           2
1 2561024

วัยใสใส่ใจภาษี
ปี 61
24 ส.ค. 61 

          1 25620213 สอบมาตรฐาน
วิชาชีพฯ 61
13 ก.พ. 62   
  
other1    other2
3           14
1 25611207 เข้าร่วมแข่งขัน
PBAC Ed’s
Fair ครั้งที่ 21
7 ธ.ค. 61      
           1 25610702 28 4 สร้างความสุข
แบ่งปันรอยยิ้ม
 
2 - 28 ก.ค. 61
other3         other7
     
more