DRVC
รายละเอียดเพิ่มเติม งานดรุณาวิชาการ
 
yasaptid
อ่านรายละเอียดเพิ่ม ทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันยาเสพติดในวัยรุ่น
____________________________________________________________
 pokton
 
ton
____________________________________________________________
incubation3
____________________________________________________________
Moral banner
หนังสั้นคุณส่งเสริมคุณธรรม 
____________________________________________________________
   wut

  พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 

ณ หอประชุมเซนต์ฟรังซิส โรงเรียนดรุณาราชบุรี

 Screenshot 2023 03 04 112447

สายสัมพันธ์ดรุณา 2565

   EEng
  โครงการค่ายภาษาอังกฤษ "English the key to success" วันที่ 6 มกราคม 2565 นักเรียนชั้น ม.3 จากฌรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) จำนวน 74 คน แบ่งกิจกรรมเป็นซุ้มความรู้ 5 ซุ้ม
 pok2
  วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และรองคณะบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ได้ให้เกียรติมาร่วมหารือ การจัดหักสูตรปริญญาตรี เพื่อรองรับนักศึกษา ปวส.2 ไปศึกษาต่อและจนจบใน 2 ปี การหารือมีประโยชน์ต่อนักศึกษาของเราทั้ง 2 วิทยาลัยมาก  และจะมีการลงนามความรู้
jeen

 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณราชบุรี ได้จัดการแข่งขันทักษะภาษาจีนครั้งที่1ขึ้น โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 

3 ประเภท คือ 

1.การแข่งขันร้องเพลง

2.การแข่งขันไกด์นำเที่ยวราชบุรี ในหัวข้อ "เชิญชวนเที่ยวราชบุรี"

3.การแข่งขันประดิษฐ์ชุดจีน จากวัสดุเหลือใช้ (ประเภททีม)

          ซึ่งในการแข่งขันก็ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี นายมนัส  วงค์ประดู่ เป็นประธานกล่าวเปิด-ปิด พร้อมให้โอวาทและมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าแข่งขันในช่วงเช้าและบ่าย