yasaptid
อ่านรายละเอียดเพิ่ม ทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันยาเสพติดในวัยรุ่น
____________________________________________________________
scholarship
สมัครเข้าเป็นนักเรียนทุนเรียนฟรี ออนไลน์ คลิก!! ic new
incubation3
____________________________________________________________
Moral banner
หนังสั้นคุณส่งเสริมคุณธรรม 
____________________________________________________________
S 4407793
   วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 พระคุณเจ้าปัญญา กฤษเจริญ คุณพ่อชิดชนนท์ แสงประดับ นำทีมฝ่ายวิชาการ อาจารย์หมวดภาษาจีน และนักศึกษาสอนภาษาทั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิคไปศึกษาดูงานจัดการเรียนการสอน / หลักสูตรทวิวุฒิ ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาร่วมกับสถาบันการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีนและการจัดหลักสูตรและเทคนิคการสอนภาษาไทยให้แก่นักเรียน นักศึกษาต่างชาติ เน้นนักเรียน นักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนและบทบาทหน้าที่สถาบันขงจื่อ ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอขอบคุณทั้ง 2 สถาบันการศึกษาที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและให้สาระความรู้อย่างชัดเจน
____________________________________________________________
IMG 0631
     เมื่อวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ได้เข้ารับการนิเทศติดตามการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวะศึกษาเอกชนประจำปีการศึกษา 2563 โดย ศน.วินิดา จั่นพลอย ในการนี้ อ.อัมพร วิชาดากุล ฝ่ายวิชาการและหัวหน้าหมวด ครูอาจารย์ทั้ง 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาการตลาด สาขาการบัญชี และสาขาคอมพิวเตอร์ให้การต้อนรับ
____________________________________________________________