activity sport
____________________________________________________________
 
Moral banner
หนังสั้นคุณส่งเสริมคุณธรรม ic new
____________________________________________________________
scholarship
____________________________________________________________
headline 10
father62
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี จัดงานวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ตามแนวคิด "ดรุณาวิชาการ นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษาและยกระดับมาตรฐานวิชาของวิทยาลัยให้สูงขึ้น  
____________________________________________________________
headline 101png
academic62
        วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ถือเป็นวันพ่อแห่งชาติ รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันชาติไทยและองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ประกาศให้เป็นวันดินโลก ฝ่ายกิจกรรมเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกจิตสำนึกด้านความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ย้ำเตือนให้ปฏิบัติตนตามแนวพระราชดำริ ตระหนักถึงพระราชกรณีย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตรในการพัฒนาทรัพยากรดิน โดยเฉพาะพัฒนาด้านการเกษตร อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่นักศึกษาจะได้ทำกิจกรรมจิตอาสารู้จักการเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม จึงจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติขึ้น
____________________________________________________________
Election line
70456101 2549304091772986 9113038475958943744 o
       วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี  จัดกิจกรรมการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ได้รับความอนุเคราะห์เครื่องลงคะแนนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรีและนักศึกษา ปวช.3 ที่กำลังฝึกงาน ดำเนินการเลือกตั้งผ่าน GooGle Form ผลการเลือกตั้ง นายพุฒิธร สมเจริญ ประธานชมรมวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับตำแหน่งนายกองค์การนักวิชาชีพแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ถือเป็นการส่งเสริมความเป็นระบอบประชาธิปไตยและสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
____________________________________________________________