Home
(N31)ใบสำรวจลักษณะงาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย webadmin   
วันพุธที่ 02 เมษายน 2014 เวลา 08:25 น.

 

arrow ใบสำรวจลักษณะงานของหน่วยงานของนักเรียน / นักศึกษา ที่จะไปฝึกงาน new

 
(N20)รับสมัคร น.ร. - น.ศ. ใหม่!!! PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย webadmin   
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2013 เวลา 14:02 น.

 


วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
 
เปิดรับนักเรียน - นักศึกษา ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557   new

 
 


>> หลักฐานที่ควรนำมาด้วย
  1. สำเนาทะเบียนบิดา - มารดา 
  หรือผู้ปกครอง (กรณี ไม่ได้อยู่กับบิดา หรือมารดา)
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
  3. สำเนาใบ ปพ.1 และใบ ปพ.1 ตัวจริง
  4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2014 เวลา 07:13 น.
 
(N19) ตารางกำหนดการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย webadmin   
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2013 เวลา 14:58 น.

 

 

 

ประกาศผลสอบ  ภาคเรียนที่ 2/2556
  สำหรับนักเรียนชั้น ปวช.1, ปวช.2 และ ปวส.1
ในวันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557  เวลา 08.30 น.  พร้อมนัดพบผู้ปกครอง
   
   
ประกาศผลสอบ  ภาคเรียนที่ 2/2556 new
  สำหรับนักเรียน - นักศึกษา ชั้น ปวช.3 และ ปวส.2
พร้อมเข้าร่วมรับใบผลการเรียน (รบ.) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557
เวลา 08.30 น.
   
   
กำหนดการขายหนังสือ เริ่ม 09.00 - 15.30 น.  ของวันต่อไปนี้...
   
ปวช.1 - ปวช.3 รับหนังสือในวันเปิดภาคเรียน
ปวส.1 วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
ปวส.2 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557
   
   
การแยกสาขาวิชา
  แยกสาขาวิชาของนักเรียน ปวช.1 ไปเรียน ปวช.2
สาขาการบัญชี และสาขาการขาย  มีดังต่อไปนี้
   
ประกาศแยกสาขาวิชา วันที่ 25 มีนาคม 2557
รับคำร้องเปลี่ยนสาขาวิชา วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2557
จัดทดสอบความรู้ วันที่ 28 มีนาคม 2557
  เวลา 09.00 - 11.00 น.
ประกาศผลสอบให้นักเรียนทราบ วันที่ 2 เมษายน 2557
ส่งรายชื่อให้แผนกทะเบียนเพื่อจัดชั้นเรียน วันที่ 4 เมษายน 2557
 
 
เปิดภาคเรียนที่  1/2557   ในวันจันทร์ที่  2 มิถุนายน 2557
 
 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2014 เวลา 07:32 น.
 
(N29) อบรมกองทุนหมู่บ้าน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย webadmin   
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2014 เวลา 12:17 น.

 


วิทยาลัยฯ ได้มีส่วนร่วมกับโครงการพัฒนาประสิทธิภาพสถาบันการเงินชุมชน


โดยท่านอาจารย์หมวดวิชาคอมพิวเตอร์ได้เป็นวิทยากรในการอบรมกองทุน

ในการใช้ระบบการให้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์

 
ดูเพิ่มเติม >>
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2014 เวลา 12:31 น.
 
(N28) สอบธรรมะ ทางก้าวหน้า PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย webadmin   
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2014 เวลา 12:06 น.

 


วิทยาลัยฯ ได้เป็นศูนย์สอบฯ โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 32
 
ดูเพิ่มเติม >>
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2014 เวลา 12:31 น.
 
(N27) รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ฟิลิปปินส์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย webadmin   
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2014 เวลา 12:02 น.

 

ดูเพิ่มเติม >>
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2014 เวลา 12:31 น.
 
(N26) ผลการแข่งขันงานวิชาการ ประจำปี 2556 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย webadmin   
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2013 เวลา 07:25 น.
 
สรุปผลการแข่งขัน ในงาน
“ ดรุณาวิชาการ ในศตวรรษที่ ๒๑ ”
ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2556
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
 
รายวิชาที่แข่งขัน ประเภทเดี่ยว ประเภทเดี่ยว ประเภททีม
  ช่วงชั้นที่ 3
เฉพาะ ม.3
ช่วงชั้นที่ 4
ม.4 - ม.6
และ ปวช.
ช่วงชั้นที่ 4
ม.4 - ม.6
ปวช. และปวส.
วิชาภาษาไทย  
วิชาภาษาอังกฤษ  
วิชาสังคมศึกษา  
วิชาคณิตศาสตร์  
วิชาคอมพิวเตอร์      
  Microsoft Word  
  Microsoft Excel  
การแข่งขันประกวด การสร้างสื่อการสอนแบบมัลติมีเดีย
ระดับชั้น ม.1 – ม.6 หรือ ปวช.1 – ปวช.3
 
 
สรุปรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล
จากการแข่งขันตอบปัญหาวิชาพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556
 
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2014 เวลา 12:32 น.
 
(N25) กิจกรรมกีฬาสี ปี 2556 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย webadmin   
วันอาทิตย์ที่ 06 ตุลาคม 2013 เวลา 14:13 น.

 

ดูเพิ่มเติม >>
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2014 เวลา 12:33 น.
 
(N22) นักเรียนทุนพระราชทาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย webadmin   
วันศุกร์ที่ 07 มิถุนายน 2013 เวลา 13:42 น.

 

 

นักเรียนทุนพระราชทานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร

นางสาวสกุณา   วันทอง   นักเรียนชั้น ปวช.2

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

 
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2014 เวลา 12:34 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
(N21) ความภาคภูมิใจของเรา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย webadmin   
วันศุกร์ที่ 07 มิถุนายน 2013 เวลา 08:10 น.

 

 
 


ความภาคภูมิใจของเราชาว วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี


เมื่อ สมศ. ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ด้านการอาชีวศึกษา

ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2014 เวลา 12:34 น.
 
(N16) แสดงความยินดี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย webadmin   
วันพุธที่ 23 มกราคม 2013 เวลา 08:39 น.
แสดงความยินดีกับ
อ.สุเทพ  โคฮุด
และ
อ.สุวรรณา  โคฮุด

ที่ได้รับรางวัล
การประกวดผลงาการวิจัย
และนวัตกรรม
การสอนทางอาชีวศึกษา


new

>>ชมภาพ เพิ่มเติม<<
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 23 มกราคม 2013 เวลา 09:03 น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 2

ขณะนี้มีผู้ออนไลน์

    เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Valid XHTML and CSS.