ทุนเรียนฟรี

ตารางกำหนดการต่าง ๆ

น.ร. - น.ศ. ควรรู้

ed233d76fc
job

สาระน่ารู้

 

kaniyoom3

แสดงความชื่นชม

aj-sutep1

        โรงเรียนดรุณาราชบุรี

   มอบเกียรติบัตรควาซื่อสัตย์                                ให้กับ

      นางสาววราสิณีย์ แช่มช้อย
   และ นางสาวลัดดาวัลย์ จูประไพ

   นักเรียนชั้น ปวช. ปีที่ 2 ห้อง 2

 เนื่องจากทั้งคู่เก็บถุงกระเป๋าเงิน

 ได้ที่หน้าห้างโลตัสและส่งคืนเจ้าของ


ข่าวงานใน "จ.ราชบุรี"

Home
PR59
 
        pm
 
แข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี
2-25590126

      อาจารย์จตุพร อ้นพล และ อาจารย์สุนันทา ศิริมังคโล พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธรครั้งที่ 3
วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 
new

activity-b

 
โครงการรณรงค์ "1 วัน 1 บาท 1 บทวันทามารีย์"
2-25590127

      ซิสเตอร์.ซีเอ อคอร์ด้า ซีเอ็ม เป็นตัวแทนฝ่ายงานจริยธรรม - คำสอน มอบเงินจำนวน 3,020 บาท ให้กับตัวแทนศูนย์คริสตศาสนธรรม เพื่อนำเงินมอบให้สันตะสำนักที่กรุงโรม ในการช่วยเหลือเด็กที่อายุต่ำกว่า 14 ปีลงมา โดยเฉพาะเด็กยากจนทั่วโลก ตามโครงการรณรงค์ "1 วัน 1 บาท 1 บทวันทามารีย์" new

 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 30
2-25590126

      วันที่ 26-27 มกราคม 2559 คณะครู อาจารย์ นำตัวแทนนักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 กลุ่มภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี new

activity-b

 
การประชุมชี้แจงการจัดตั้งชมรมต่อต้านทุจริตในสถานศึกษา
2-25590123

      เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา อาจารย์เยาวรัตน์ เจริญรักษ์และ
นางสาวอัญชิญา เราจุติธรรม ตัวแทนนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/3 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งชมรมต่อต้านทุจริตในสถานศึกษาเอกชนระดับอาชีวศึกษา
ณ ห้องประชุมนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช.
(สนามบินน้ำ) อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี
 new

activity-b

 
พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานการผลิตสื่อการสอน
2-25590121

      วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 อาจารย์จักรพันธ์ นาควรรณโณ และ
อาจารย์ณัฐพงศ์ เจริญศรี เข้าร่วม พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าอบรม และพิธีปิดโครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา

activity-b

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 อาจารย์จักรพันธ์ นาควรรณโณ และอาจารย์ณัฐพงศ์ เจริญศรี เข้าร่วม พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าอบรม และพิธีปิดโครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2-25590114-19

      หมวดวิชาการตลาด ได้จัดโครงการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพเกี่ยวกับการอบรมหลักสูตร การทำสปาหน้าอย่างมืออาชีพให้กับนักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาการขาย โดยมีคุณนันทิดา หงส์ทอง เป็นวิทยากร ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2559 และในวันพุธที่ 20 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 104 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

activity-b


หมวดวิชาการตลาด ได้จัดโครงการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพเกี่ยวกับการอบรมหลักสูตร การทำสปาหน้าอย่างมืออาชีพให้กับนักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาการขาย โดยมีคุณนันทิดา หงส์ทอง เป็นวิทยากร  ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2559 และในวันพุธที่ 20 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 104 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

 

ประมุขของสังฆมณฑล

2md1

พระสังฆราชยอห์น บอสโก

ปัญญา กฤษเจริญ

ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี

อ่านประวัติ

ผู้บริหาร

2md1-2

บาทหลวงจำเนียร  จิตเสรีวงศ์

อธิการ


2md1-2

นายมนัส  วงศ์ประดู่  

ผู้อำนวยการ

นักเรียนทุนพระราชทาน

tun2

นักเรียนทุนพระราชทาน
ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร
นางสาวสกุณา  วันทอง
นักเรียนชั้น ปวช.2

แสดงความยินดี

1-25581016

แสดงความยินดีกับ

อ.สุเทพ โคฮุด 

 ได้นำเสนอผลงานการวิจัยในชั้นเรียนได้รับรางวัล

ระดับดีเยี่ยมอันดับ 1

อ.ณัฐพงศ์ เจริญศรี และ อ.แพรไหม แดงบำรุง

ร่วมนำเสนอผลงานการผลิตสื่อการสอน ได้รับรางวัล

ระดับดีมาก


อาจารย์สุเทพ โคฮุด 

รางวัลหนึ่งแสนครูดี

tun2

แสดงความยินดี
กับอาจารย์ทุกท่าน

ที่ได้รับรางวัล "หนึ่งแสนครูดี"
ทั้งรอบ 1 และ รอบ 2
จัดโดย
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1

ใบอนุญาตดำเนินการสอบ

activate566

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

โดยสถาบันพัฒนาฝีมือ

 แรงงาน ภาค 4 จังหวัดราชบุรีตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2558

เกียรติบัตรโครงการ

25580901

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

ได้รับเกียรติบัตร
ในฐานะที่เป็นสถานศึกษาระดับอาชีวะที่เข้าร่วมโครงการนำร่องในการพัฒนาการจัดการศึกษาสร้างความเป็นพลเมือง

 

จากสำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558

สมศ. รับรองมาตรฐาน

activate566

ความภาคภูมิใจของเราชาว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
เมื่อ สมศ.
ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา
รอบสาม (พ.ศ.2554-2558)
จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
ด้านการอาชีวศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2558

ขณะนี้มีผู้ออนไลน์

    เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


Link

fb-icon     qrcode

      ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Dandelion Theme  Valid XHTML and CSS.