ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

อาจารย์ณชยุต นิลแสง หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี และอาจารย์สุเทพ โคฮุด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ระหว่างวันที่ 18 - 21 กันยายน 2561 ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลช จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับมอบหมายให้ตรวจและวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวน 30 แห่ง ที่จะต้องเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. รอบแรก ในนามของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

At first page Next page
0
1
2
3
4
5
 

6
7
8
9
10.1
10
 

11
12
13
14
15
16
 

17
18
19
20
21
22
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan