อบรมหลักสูตรระยะสั้น “English Summer Course” ครั้งที่ 1

วันที่ 13 - 31 มีนาคม 2560 นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปีที่ 3 และ ปวส. ปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการหลักสูตร E to E “English Summer Course”
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ฐานสมรรถนะ ภาคฤดูร้อน Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E)
โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมมากมาย เช่น ฝึกการสนทนากับชาวต่างชาติในสถานที่ต่างๆ ได้แก่
อำเภอดำเนินสะดวก - อำเภออัมพวา บริเวณจังหวัดราชบุรี และอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
01
22093526_10155748280838493_1185255972_n
22119189_10155748280698493_696641701_n
22119283_10155748281173493_466632278_n
22119052_10155748281198493_2120868138_n
22093340_10155748281438493_1696511344_n
22118995_10155748281433493_1759361412_n
22093377_10155748281503493_1685865589_n
22127164_10155748281693493_259632962_n
22155318_10155748281713493_343634207_n
22119032_10155748281733493_425489536_n
22156743_10155748281738493_1564838266_n
22127237_10155748281758493_579847892_n
22093320_10155748281793493_709821676_n
22091804_10155748281863493_1401914349_n
22093437_10155748281913493_1691541591_n
22184660_10155748282173493_1993257705_n
22119390_10155748282658493_1200450232_n
22093686_10155748282843493_275449678_n
22093422_10155748282813493_941159076_n
22118979_10155748282838493_1913477279_n
22127235_10155748282928493_1905955272_n
22119049_10155748284403493_446176259_n
22155208_10155748284458493_803316566_n