1. การประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา 2564

1.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

1.1.1 ด้านความรู้
1.1.1.1  ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
1.1.1.2  ผลสอบ V-net
    1.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
      1.1.2.1  ประกอบอาชีพอิสระ
      1.1.2.2  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
    1.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
      1.1.3.1 ดูแลและแนะแนวผู้เรียน
      1.1.3.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
      1.1.3.3 การมีงานทำและศึกษาต่อ
  1.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
    1.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
      1.2.1.1 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
      1.2.1.2 ปรับปรุงรายวิชา
    1.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
      1.2.2.1 คุณภาพของแผน
      1.2.2.2 การทำแผน
      1.2.2.3 การจัดการเรียนการสอน
      1.2.2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน
      1.2.2.5 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
      1.2.2.6 การเข้าถึงอินเตอร์เนต
    1.2.3 ด้านการบริหารจัดการ
      1.2.3.1 ระบบข้อมูลสารสนเทศ
      1.2.3.2 อาคารสถานที่
      1.2.3.3 สาธารณูปโภค
      1.2.3.4 แหล่งเรียนรู้
      1.2.3.5 ระบบอินเตอร์เนต
    1.2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
      1.2.4.1 ระบบทวิภาคี
 

1.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

    1.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
      1.3.1.1 การบริหาร
      1.3.1.2 ระดมทรัพยากร
      1.3.1.3 บริการชุมชนและจิตอาสา
    1.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
      1.3.2.1 ผลงานนวัตกรรม
 

2. แผนพัฒนาสถานศึกษา

 

2.1 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2564

 

 3. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

   3.1 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2564