header MOU
 
MOU banner   
MOU01 1  
         
พิธีลงนามความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา)
  พิธีลงนามความร่วมมือกับ
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
  พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
กับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
1 25610118   1 25600202   2 25581125
วันที่ 18 มกราคม 2561         
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
เพื่อส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โดยระบบโควตา

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์
อธิการบดีม, รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์
ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุจี พาสุกรี
 
รองอธิการบดี เป็นผู้ลงนาม
ic new
  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 
พิธีลงนามความร่วมมือด้านการจัด
การเรียนการสอน
หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 

โดย นายพีลิน สกุณา 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง
เป็นผู้ลงนาม


  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
โครงการสร้างเครือข่ายทาง
วิชาการ
ระหว่างวิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม
กับสถาบัน
ระดับอาชีวศึกษา
view photo   view photo   view photo
         
พิธีลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัย
เทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (BDI)
       
2 25581001        
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 
พิธีลงนามความร่วมมือ
การจัดการศึกษาระหว่่างสถาบัน
ภาครัฐและเอกชน
       
view photo        
_________________________________________________________________________________________________________
         
MOU02 1        
         
พิธีลงนามความร่วมมือกับศาลเยาชน
และครอบครัวจังหวัดราชบุรี
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การขับเคลื่อนสถานศึกษา
 
   
MOU03        MOU61 1    
         
view photo     view photo    
_________________________________________________________________________________________________________     
         
MOU03 1
 
พิธีลงนามความร่วมมือกับจังหวัดราชบุรี

  พิธีลงนามความร่วมมือกับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดราชบุรี
  พิธีลงนามความร่วมมือกับ
สำนักงานหอการค้าจังหวัดราชบุรี
1 25590909 29   1 25590909 27   2 25591209 1
โดย นายสุรพล แสวงศักดิ์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นผู้ลงนาม


  โดย นายวันชัย ธีระสัตยกุล 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และ นายสุพรชัย จิตตุรงค์อาภรณ์ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้ลงนาม

  โดย นายพิชิต ตั้งสุข
ประธานหอการค้า
จังหวัดราชบุรี 
เป็นผู้ลงนาม 


view photo    view photo   view photo
         
MOU other02