MOU03 1  
   
พิธีลงนามความร่วมมือกับสรรพสามิต
จังหวัดราชบุรี
พิธีลงนามความร่วมมือกับสำนักงาน
เทศบาลตำบลจอมบึง
พิธีลงนามความร่วมมือกับที่ว่าการ
อำเภอจอมบึง
1 25590802                   1 25590902 1                        1 25590902 2       
MOU ด้านวิชาการ (การฝึกงาน) 
กับท่านสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี

  โดย นายสมบูรณ์ เทพสวัสดิ์ 
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลจอมบึง
เป็นผู้ลงนาม

  โดย นายเสกสรร ถนอมกิตติ 
นายอำเภอจอมบึง เป็นผู้ลงนาม

 
view photo                         view photo                  view photo  
           
           
พิธีลงนามความร่วมมือกับที่ทำการ
ไปรษณีย์จอมบึง
พิธีลงนามความร่วมมือกับ
เทศบาลตำบลเขางู
  
พิธีลงนามความร่วมมือกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
1 25590902 3   1 25590909 1   1 25590909 2  
โดย นายวิชาญชัย บุญประสพ 
หัวหน้าไปรษณีย์จอมบึง เป็นผู้ลงนาม  โดย นายสมภูมิ ไวคกุล นายกเทศมนตรีตำบลเขางู เป็นผู้ลงนาม  โดย นายวินัย เช็งสวย นายก
องค์การบริหารส่วน
ตำบลปากช่อง
และ นายสหัส อุ่นเรือน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เป็นผู้ลงนาม

 
  view photo          view photo     view photo  
           
พิธีลงนามความร่วมมือกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
พิธีลงนามความร่วมมือกับ
สถานีตำรวจภูธรบ้านคา  
พิธีลงนามความร่วมมือกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางโทน
1 25590909 4   1 25590909 5    1 25590909 6  
โดย นายประกอบ จิวจินดา 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านทับตะโก 
เป็นผู้ลงนาม  โดย พ.ต.อ.พงษ์ธรณ์ เอื้อประเสริฐ 
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านคา 
เป็นผู้ลงนาม  โดย นายประทุม เทพธรรม
นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยยางโทน และ
นายสมภพ ภูริปโชติ 
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยยางโทน เป็นผู้ลงนาม
 
view photo   view photo    view photo   
           
           
พิธีลงนามความร่วมมือกับ
สหกรณ์การเกษตรปากท่อ จำกัด
พิธีลงนามความร่วมมือกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
 
พิธีลงนามความร่วมมือกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่
 
1 25590909 7   1 25590909 8    1 25590909 9   
โดย นายลอย จิตเลิศ
ประธานกรรมการ 
และ นางอรพินท์ จันทน์แดง
ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรปากท่อ จำกัด เป็นผู้ลงนาม 

  โดย นางดาราวรรณ เริ่มสุข
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลทุ่งหลวง

และ นางธนพร เอี่ยมสอาด
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
เป็นผู้ลงนาม
  โดย นายอำนวย พระลักษณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไผ่ 
และ นายสีหชัย นิลสุข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ 
เป็นผู้ลงนาม
 

 
view photo   view photo      view photo  
           
           
พิธีลงนามความร่วมมือกับ
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี
พิธีลงนามความร่วมมือกับ
เทศบาลตำบลหลุมดิน
พิธีลงนามความร่วมมือกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ
 
1 25590909 10   1 25590909 11    1 25590909 12   
โดย นางสวัสดีโสภา พูลไชย
ประกันสังคมจังหวัดราชบุรี และ
นางสาวสมใจ โชคอำนวย
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
เป็นผู้ลงนาม

  โดย นายยุทธนา เจริญภักดี
นายกเทศมนตรีตำบลหลุมดิน
และ นายอุดม รอดเคราะห์
รองนายกเทศมนตรีตำบลหลุมดิน
เป็นผู้ลงนาม

  โดย นางจินตนา ศักดิ์สมบูรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าราบ และ
สิบเอกอำนวย ไทยประเสริฐ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ
เป็นผู้ลงนาม
 
 
view photo   view photo    view photo   
           
           
พิธีลงนามความร่วมมือกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

พิธีลงนามความร่วมมือกับที่ทำการ
ไปรษณีย์โพธาราม

พิธีลงนามความร่วมมือกับ
เทศบาลตำบลบ้านเลือก
1 25590909 13   1 25590909 14    1 25590909 15   
โดย นายสำราญ หมีป่า
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บางโตนด 
และ นายชูชาติ ชนะยุทธ
รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางโตนด เป็นผู้ลงนาม
  โดย นายสุพรชัย ศรัทธาผล
หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์โพธาราม
และ นายประชุม เหมวงศ์
พนักงานไปรษณีย์ ระดับ 7 เป็นผู้ลงนาม

  โดย นายอนุสรณ์ ดาราพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเลือก
และ นายไพศาล หลีอาภรณ์
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเลือก
เป็นผู้ลงนาม
 
view photo   view photo      view photo  
           
           
พิธีลงนามความร่วมมือกับ
เทศบาลตำบลหลักเมือง
พิธีลงนามความร่วมมือกับ
เทศบาลตำบลบ้านไร่
พิธีลงนามความร่วมมือกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย
 
1 25590909 16   1 25590909 17    1 25590909 18   
โดย นายอภิคม เจนวาณิชยานนท์
ปลัดเทศบาลตำบลหลักเมือง
และ นายสมพงษ์ ลุนสอน
รองปลัดเทศบาลตำบลหลักเมือง
เป็นผู้ลงนาม
  โดย นายพินิจ ด้วงพิบูลย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
เป็นผู้ลงนาม


  โดย นายบุญฤทธิ์ โจสรรค์นุสนธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
แพงพวย 
และ นายชุมพล เอี่ยมสุวรรณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวยเป็นผู้ลงนาม
 
view photo   view photo    view photo   
           
           
พิธีลงนามความร่วมมือกับ
เทศบาลตำบลโพหัก
พิธีลงนามความร่วมมือกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนพิทักษ์
พิธีลงนามความร่วมมือกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลวง
 
1 25590909 19   1 25590909 20    1 25590909 21   
โดย นายบุญปลูก เที่ยงน่วม
นายกเทศมนตรีตำบลโพหัก
และ นายเกษม ลือกระจ่าง
รองนายกเทศมนตรีตำบลโพหัก
เป็นผู้ลงนาม
  โดย นายธำรงค์ พูลทองดีวัฒนา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ขุนพิทักษ์ 
และนายชัยรัตน์ กองทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ขุนพิทักษ์ 
เป็นผู้ลงนาม
  โดย นายกัมพล กลั่นเนียม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ตาหลวง 
เป็นผู้ลงนาม


 
view photo   view photo      view photo  
           
           
พิธีลงนามความร่วมมือกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน
พิธีลงนามความร่วมมือกับที่ทำการ
ไปรษณีย์จังหวัดราชบุรี
 
พิธีลงนามความร่วมมือกับแขวง
ทางหลวงชนบทราชบุรี
1 25590909 22   1 25590909 23    1 25590909 25   
โดย นายพิชิต บำรุงทรัพย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน และ นายอุกฤษฏ์ กรับทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน
เป็นผู้ลงนาม
 

โดย นายสมเจตน์ วายุภาพ
หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดราชบุรี
เป็นผู้ลงนาม


  โดย นายพีระพล ปั้นสังข์
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
ชนบทราชบุรี และ น.ส.ศันสนีย์
ชัยศักดานุกูล 
ผู้อำนวยการส่วน
อำนวยการ เป็นผู้ลงนาม 
 
view photo   view photo    view photo   
           
           
พิธีลงนามความร่วมมือกับกองการประปา
เทศบาลเมืองราชบุรี
พิธีลงนามความร่วมมือกับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดราชบุรี
พิธีลงนามความร่วมมือกับสำนักงาน
ทรัพยากรน้ำ ภาค 7
1 25590909 26   1 25590909 27    1 25590909 28   
โดย นายภูวนารถ สุภาพเพชร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติแทน นายกฯ
และ นายอาคม จิตบรรจง
รก.ผอ.กองการประปา เป็นผู้ลงนาม  โดย นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และ นายสุพรชัย จิตตุรงค์อาภรณ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เป็นผู้ลงนาม
 


  โดย นางลำยอง เจริญชนม์
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการ หัวหน้ากลุ่ม
งานบริหารงานทั่วไป ภาค 7 และ
นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วพิพัฒน์
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 
เป็นผู้ลงนาม
 
view photo     view photo   view photo   
           
           
พิธีลงนามความร่วมมือกับจังหวัดราชบุรี

พิธีลงนามความร่วมมือกับ
ศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน เขต 7
พิธีลงนามความร่วมมือกับสำนักงาน
ที่ดินจังหวัดราชบุรี
 
1 25590909 29   1 25590909 30    1 25590909 31   
โดย นายสุรพล แสวงศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นผู้ลงนาม
  โดย นายชำนาญ จุลสุวรรณ
ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย
แรงงาน เขต 7 
และ นายกฤตผล แก่นนาคำ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ 
เป็นผู้ลงนาม
 
  โดย ผู้อำนวยการศูนย์ความ
ปลอดภัยแรงงาน เขต 7 
นายชำนาญ จุลสุวรรณ และ 
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ 
นายกฤตผล แก่นนาคำ เป็นผู้ลงนาม
 

 
  view photo     view photo   view photo   
           
           
พิธีลงนามความร่วมมือกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่
 
พิธีลงนามความร่วมมือกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน
 
 
พิธีลงนามความร่วมมือกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
 
1 25590909 32    1 25590909 33    1 25590909 34   
โดย นายวิรัช แก้วใส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่
และ นายเสนีย์ ภูละมูล
รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลดอนแร่ เป็นผู้ลงนาม
  โดย นางอบ เนียมรักษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน
และ นางณัฏฐณิชา ประสูตร์แสงจันทร์
หัวหน้าสำนักงานปลัด เป็นผู้ลงนาม
 

  โดย นายพินิจ ด้วงพิบูลย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 
เป็นผู้ลงนาม
 


 
view photo   view photo    view photo   
           
           
พิธีลงนามความร่วมมือกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง
พิธีลงนามความร่วมมือกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
พิธีลงนามความร่วมมือกับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสวนผึ้ง
1 25590909 35   1 25590909 36   1 25590909 37  
โดย นายเทียม ทับทิม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง 
เป็นผู้ลงนาม


  โดย นายไพฑูรย์ ปัตนา นายก
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำพุ และ
นางสุพัฒชา ทวีทรัพย์มั่นคง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
เป็นผู้ลงนาม
  โดย นายสัมฤทธิ์ แสงทอง
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอสวนผึ้ง
 และ นายณรงค์
เลิศแฉล้ม หัวหน้าแผนกการบริการ
ลูกค้า/บริการ เป็นผู้ลงนาม
 
view photo   view photo   view photo  
           
พิธีลงนามความร่วมมือกับ
โรงพยาบาลราชบุรี
  พิธีลงนามความร่วมมือกับสำนักงาน
หอการค้าจังหวัดราชบุรี
  พิธีลงนามความร่วมมือกับเทศบาล
ตำบลปากท่อ
 
1 25591007   2 25591209 1    2 25591209 2   
โดย นายทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี
เป็นผู้ลงนาม
  โดย นายพิชิต ตั้งสุข ประธานหอการค้า
จังหวัดราชบุรี 
เป็นผู้ลงนาม

  โดย นายพรเทพ วณิชย์ธิติกาล
รองนายกเทศมนตรีตำบลปากท่อ 
เป็นผู้ลงนาม
 
view photo     view photo     view photo  
           
พิธีลงนามความร่วมมือกับองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าเคย

  พิธีลงนามความร่วมมือกับเทศบาล
ตำบลบ้านฆ้อง

  พิธีลงนามความร่วมมือกับ บริษัท
ราชบุรี นันทพลชัย จำกัด

 
2 25591209 3   2 25591209 4   2 25591209 5  
โดย นายมนัส ศิริจรรยาพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย
และ นายบุญส่ง แสงอ่อน
รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าเคย
 
เป็นผู้ลงนาม

  โดย นายประเสริฐ ทองสาด
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฆ้อง
และ นางสาวประทุมวดี สีใส
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฆ้อง 
เป็นผู้ลงนาม

  โดย นางสาวขวัญกมล นันทชัยพร
กรรมการผู้จัดการ 
เป็นผู้ลงนาม
 
view photo   view photo   view photo  
           

พิธีลงนามความร่วมมือกับ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.พี.
การบัญชีและภาษีอากร

  พิธีลงนามความร่วมมือกับสหกรณ์
โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด
(ในพระบรมราชูปถัมภ์)

  พิธีลงนามความร่วมมือกับ
สำนักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี

 
2 25591209 6   2 25591209 7   2 25591209 8  
โดย นายนิยม อุส่าห์ฤทธิ์ หุ้นส่วนผู้จัดการ เป็นผู้ลงนาม


  โดย นายธนพล วงศ์วัฒนสิทธิ์
ประธานกรรมการ
และ นายสังวาลยฺ คงกระพันธ์
รองประธานกรรมการ 
เป็นผู้ลงนาม
  โดย นายอรรถพล ชีพสัตยากร
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
 
เป็นผู้ลงนาม
 
view photo   view photo   view photo  
           
พิธีลงนามความร่วมมือกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด

  พิธีลงนามความร่วมมือกับบริษัท
ปิยะพลมอเตอร์ เซลล์แอนเซอร์วิส จำกัด

  พิธีลงนามความร่วมมือกับ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนกระเบื้อง

 
2 25591209 9   2 25591209 10   2 25591209 11  
โดย นายเส่นห์ เจริญศักดิ์
ผู้จัดการสหกรณ์ และ นางสุพร
พิริยะมานพ หัวหน้าฝ่ายบริหานสำนักงาน 
เป็นผู้ลงนาม
  โดย นางปิยะวรรณ นันทชัยพร
กรรมการผู้จัดการ 
เป็นผู้ลงนาม


  โดย นายสงกรานต์ ทรัพย์สิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง 
เป็นผู้ลงนาม

 
view photo   view photo   view photo  
           
พิธีลงนามความร่วมมือกับเทศบาลตำบลคลองตาคต
  พิธีลงนามความร่วมมือกับเทศบาลเมืองโพธาราม   พิธีลงนามความร่วมมือกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
 
2 25591209 12   2 25591209 13    2 25591209 15   
โดย นายประทีป มีพรบูชา
นายกเทศมนตรีตำบลคลองตาคต
และ นายสุพัฒน์ กิตติศักดิ์ชนะ
รองนายกเทศมนตรี ตำบลคลองตาคต 
เป็นผู้ลงนาม
  โดย นายสวัสดิ์ จังพานิช นายกเทศมนตรีเป็นผู้ลงนาม  โดย นายพจฐณศล ธนิกกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
เป็นผู้ลงนาม


 
view photo    view photo    view photo  
           
พิธีลงนามความร่วมมือกับเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์   พิธีลงนามความร่วมมือกับเทศบาลตำบลด่านทับตะโก     พิธีลงนามความร่วมมือกับเทศบาลตำบลบ้านชัฎป่าหวาย  
2 25591209 16   2 25591209 17    2 25591209 18   
โดย นายวิทยา กอประเสริฐสุด
นายกเทศมนตรีตำบลประสาทสิทธิ์
เป็นผู้ลงนาม
  โดย นายเจษฎา สุทธิศาสนกุล
นายกเทศมนตรีตำบลด่านทับตะโก 
เป็นผู้ลงนาม 
  โดย นายจักราวุธ สระทองอ่อน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านชัฎป่าหวาย
เป็นผู้ลงนาม
 
view photo    view photo   view photo   
           
พิธีลงนามความร่วมมือกับเทศบาลตำบลสวนผึ้ง   พิธีลงนามความร่วมมือกับ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
  พิธีลงนามความร่วมมือกับ
บริษัท นิรันดร ลิสซิ่ง จำกัด
 
2 25591209 19   2 25591209 20    2 25591209 21   
โดย นายอนันต์ เฮงทองเลิศ
นายกเทศมนตรีตำบลสวนผึ้ง
เป็นผู้ลงนาม


  โดย นายสุพจน์ พูลสุริย์วงศ์
โทรศัพท์จังหวัดราชบุรี เป็นผู้ลงนาม
วันที่ 9 ธันวาคม 2559   โดย นายนิติ เจียมสกุลธร
กรรมการผู้จัดการ และ
นายวทันยู เจียมสกุลธร
กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ลงนาม
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 
 
view photo   view photo     view photo  
           
พิธีลงนามความร่วมมือกับเทศบาลตำบลบางแพ   พิธีลงนามความร่วมมือกับ
ที่ว่าการอำเภอโพธาราม
 

พิธีลงนามความร่วมมือกับ
สำนักงานบริการลูกค้า กสท
เขตตะวันตก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)

 
  MOU60 1   MOU60 2    MOU60 03   
โดย นายพาณิชย์ สืบภู่ 
นายกเทศมนตรีตำบลบางแพ
และนางศรีรัตน์ กลิ่นทอง 
ปลัดเทศบาลตำบลบางแพ เป็นผู้ลงนาม
  โดย นายนพรัตน์ รัตนพานิช 
นายอำเภอโพธาราม เป็นผู้ลงนาม


  โดยนายประจวบ แผ่พุ่มทรัพย์
ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า
กสท เขตตะวันตก เป็นผู้ลงนาม 

 
 view photo    view photo    view photo  
           
พิธีลงนามความร่วมมือกับ
เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก
  พิธีลงนามความร่วมมือกับ
ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก
 

พิธีลงนามความร่วมมือกับ
เทศบาลตำบลวัดเพลง

 
  MOU60 04   MOU60 05    MOU60 06   
โดย นางขวัญชนก ศรีประภา
นายกเทศมนตรีตำบลดำเนินสะดวก
และนายสมพร ทองรอด
ปลัดเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก
เป็นผู้ลงนาม 

  โดย นายประยงค์ จันทเต็ง
นายอำเภอดำเนินสะดวก
เป็นผู้ลงนาม   โดย นายธนศักดิ์ มาคะสิระ
นายกเทศมนตรีตำบลวัดเพลง
และนายสุวัฒน์ เล้าศศิวัฒนพงศ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลวัดเพลง
เป็นผู้ลงนาม

 
 view photo    view photo    view photo  
           
พิธีลงนามความร่วมมือกับ
ที่ว่าการอำเภอวัดเพลง
  พิธีลงนามความร่วมมือกับ
ที่ว่าการอำเภอบ้านคา
 

พิธีลงนามความร่วมมือกับ
ที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง

 
  MOU60 07   MOU60 08    MOU60 09   
โดย นายสายชล จันทร์เพ็ญ
นายอำเภอวัดเพลง เป็นผู้ลงนาม 

  โดย นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ
นายอำเภอบ้านคา เป็นผู้ลงนาม 

  โดยนายสมยศ พุ่มน้อย
นายอำเภอบ้านโป่ง เป็นผู้ลงนาม

 
 view photo    view photo    view photo  
           
พิธีลงนามความร่วมมือกับ
ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี
  พิธีลงนามความร่วมมือกับสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดราชบุรี  

พิธีลงนามความร่วมมือกับ
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรี

 
  MOU60 10   MOU60 11    MOU60 12   
โดยนายรณภพ เวียงสิมมา
นายอำเภอเมืองราชบุรี เป็นผู้ลงนาม 
  โดย ส.อ.ชัยวัฒน์ หาญธนะสุกิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.
จังหวัดราชบุรี เป็นผู้ลงนาม   โดย น.ส.วิไลลักษณ์ ส่องแสงศรี
ผู้จัดการทั่วไป
และนายปรมะ สุจันทรา
ผู้จัดการบริหารทรัพยากรบุคคล
เป็นผู้ลงนาม

 
 view photo    view photo    view photo  
           
พิธีลงนามความร่วมมือกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง
  พิธีลงนามความร่วมมือกับ
เทศบาลตำบลห้วยชินสีห์
 
 

พิธีลงนามความร่วมมือกับ
ที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง
 

 
  MOU60 13   MOU60 14    MOU60 15   
โดย นายสมบัติ เทพรส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง
และ นายสุเมธ แก้วใสทับ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง เป็นผู้ลงนาม 

  โดย นายปรีชา เริ่มภักตร์
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยชินสีห์
และ ร.ต.ต.รวมพล ฉายแสง
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยชินสีห์
เป็นผู้ลงนาม 

  โดย นายฑรัท เหลืองสะอาด
นายอำเภอสวนผึ้ง เป็นผู้ลงนาม  
 view photo    view photo    view photo  
           
พิธีลงนามความร่วมมือกับ
เทศบาลเมืองราชบุรี
  พิธีลงนามความร่วมมือกับ
เทศบาลตำบลเขาขวาง

 

พิธีลงนามความร่วมมือกับ
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

 
  MOU60 13   MOU60 14    MOU60 15   
โดย นายภูวนารถ สุภาพเพชร
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี
เป็นผู้ลงนาม ic new

  โดยนายสมพงศ์ พรามสุภา
นายกเทศมนตรีตำบลเขาขวาง
เป็นผู้ลงนาม ic new


  โดยนายนรเศรษฐ์ เรืองพยุงศักดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
และนายวิทยา วงค์ศรีแก้ว
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
เป็นผู้ลงนาม
ic new

 
 view photo    view photo    view photo  
           
พิธีลงนามความร่วมมือกับ
เทศบาลตำบลบัวงาม
  พิธีลงนามความร่วมมือกับ
เทศบาลตำบลเบิกไพร

 

พิธีลงนามความร่วมมือกับ
ที่ว่าการอำเภอบางแพ

 
  MOU60 13    MOU60 14    MOU60 15   
โดยนายโอภาส แสงอากาศ
นายกเทศมนตรีตำบลบัวงาม
และนายอนุสรณ์ กัมพูพงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลบัวงาม
เป็นผู้ลงนาม ic new

  โดยดาบตำรวจสินชัย สุวรรณพฤกษ์
นายกเทศมนตรีตำบลเบิกไพร
และนายสมศักดิ์ ตันเจริญ
ปลัดเทศบาลตำบลเบิกไพร
เป็นผู้ลงนาม ic new

  โดยนายอรรถพันธุ์ สงวนเสริมศรี
นายอำเภอบางแพ เป็นผู้ลงนาม
 ic new 
 view photo    view photo    view photo  
           
พิธีลงนามความร่วมมือกับ
บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร์ จำกัด
   

   

 
  MOU60 13          
โดยนายสมชาย ปานประเสริฐ
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล เป็นผู้ลงนาม ic new

   

 
 view photo