1 25580707 08 การแข่งขันฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ
7-8 ก.ค. 58
       2 25581203 อาชีวเอกชน สร้างคน
สร้างชาติ
3 ธ.ค. 58
    2 25581214 16 อบรมปฏิบัติการพัฒนา
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
14-16 ธ.ค. 58
               
2 25581221 2 มอบใบประกาศ
ผู้ที่ผ่านการสอบ
มาตรฐานฯ
21 ธ.ค. 58
  1 25590210 12 พิธีมอบรางวัลผลงาน
การผลิตสื่อการสอน
21 ม.ค. 59
  1 25590210 12 อบรมกับสถาบันฝีมือ
แรงงาน ภาค 4 ราชบุรี
10-12 ก.พ. 59
               
1 25590213 MOBILE EXPO

13 ก.พ. 59
  1 25590322 23 อบรมการสร้างเว็บไซต์
ด้วย Joomla
22-23 มี.ค. 59
  1 25590622 24 อบรมการจัดระเบียบ
เครือข่ายสำหรับโรงเรียน
22-24 มิ.ย. 59
               
1 25590626 ตรวจเครื่องแต่งกาย
นักศึกษาฯ
26 มิ.ย. 59
  1 2559 book เข้าเล่มสมุดเงินออม

ภาคเรียนที่ 1/2559
  1 25590704 ตรวจเครื่องแต่งกาย
นักศึกษาฯ
4 ก.ค. 59
               
1 255907 08 นิเทศการสอนฯ
1/2559
ก.ค.-ส.ค. 59
  1 25590820 21 อบรมโครงการ
Chotproject
20-21 ส.ค. 59
  1 25590905 6 อาชีวะเอกชน
สร้างคน
สร้างชาติ
5 ก.ย. 59
               
1 25590905 6 โครงการเยี่ยม
บ้านนักศึกษา 
ส.ค. - พ.ย. 59
  2 25591028  ทำดีเพื่อพ่อ 
28 ต.ค. 59 
  2 25591218  สัมมนา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
18 ธ.ค. 59    
               
1 25600719 21 แข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ครั้งที่ 27 ระดับภาค
19 - 21 ก.ค. 60 
  1 25600726  อาชีวะสร้างชาติ
เกษตรอัจฉริยะ
26 ก.ค. 60 
  1 25600727 2  ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 3 
27 ก.ค. 60 
               
1 25600811 13 อบรมการเขียนภาษาจาวา
สำหรับครู
11 - 13 ส.ค. 60
  1 25610708 อบรม “การสร้าง
แบบสอบถาม
ออนไลน์ด้วย 
Google Form”
8 ก.ค. 61   
  1 25611204 การเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการฯ 
ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5
4 ธ.ค. 61
               
1 25611207 เข้าร่วมแข่งขัน
PBAC Ed’s Fair 
ครั้งที่ 21
7 ธ.ค. 60