1 25580701 อบรมเชิงปฏิบัติการ ปวช.3
สาขาวิชาการตลาด
1 ก.ค. 58
  1 25580702 2 การเรียนรู้สินค้าจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 ก.ค. 58
  1 25581019 ศึกษาดูงานสถาบัน
การเงินชุมชนต้นแบบ
19 ต.ค. 58
               
2 255812 เผยแพร่โครงงานวิชาชีพ
สู่ชุมชน
เดือนธันวาคม 58
  1 25590120 เตรียมตัวนักเรียน
เข้าร่วมแข่งขันทักษะฯ
20 ม.ค. 59
  1 25590120 2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การทำสปาหน้า
13, 20 ม.ค. 59
               
1 25590303 สอบมาตรฐานวิชาชีพ
สาขาวิชาการตลาด
ประจำปีการศึกษา 2559

3 มี.ค. 59
  1 2559 ตลาดของอร่อย 

ปีการศึกษา 2559
  1 25590805 3 อบรม “โมเดล 
การหารายได้
บนโลกปัจจุบัน”   
5 ส.ค. 59
               
1 25590905 5 อาชีวะเอกชน
สร้างคน
สร้างชาติ
5 ก.ย. 59
          2 25591125  อบรมเทคนิค
การนำเสนอขาย
แบบมืออาชีพ
25 พ.ย. 59    
          1 25600111 

Open House
STC

11 ม.ค. 60  

               
1 25600202 

แนะแนวการศึกษาต่อ
2 ก.พ. 60  

  1 25600609 


อบรมการบริหาร
งานขายตรง
9 มิ.ย. 60

  1 25600827 
อบรมเชิงปฏิบัติการ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
27 - 28 ส.ค. 60

               
1 25600911 การเขียนแผนธุรกิจ

11 ก.ย. 60
  1 25600912 ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระฯ
12 ก.ย. 60
  1 25601009 อบรมหลักสูตรมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพ
พนักงานขาย ชั้น 2
9 - 12 ต.ค. 60 
               
1 25601010

อบรมหลักสูตร
การสร้างร้านค้าและ
หลักการตลาดออนไลน์
ครบวงจร
10 - 12, 14, 16 ต.ค. 60

  1 25601207 แนะแนวการศึกษาต่อ
7 ธ.ค. 60
  1 25601207  สอบมาตรฐานวิชาชีพ
ประจำปี 60
20 ก.พ. 61
 
               
1 25620213 สอบมาตรฐานวิชาชีพ
ประจำปี 61
13 ก.พ. 62