1 25610507


ประชุมครู 4 สถาบัน
ประจำปี 2561
7 พ.ค. 61                    

  1 25610522 


ค่ายปฐมนิเทศ
ปีการศึกษา 2561
กลุ่มที่ 1
22 พ.ค. 61         

           1 25610523  ค่ายปฐมนิเทศ
ปีการศึกษา 2561
กลุ่มที่ 2
23 พ.ค. 61                 
               
1 25610524 ค่ายปฐมนิเทศ
ปีการศึกษา 2561
กลุ่มที่ 3
24 พ.ค. 61
  1 25610531 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการประกัน
คุณภาพฯ
31 พ.ค. 61
  1 25610607 1  ให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎจราจร
7 มิ.ย. 61  
               
1 25610607 2 ปฐมนิเทศนักศึกษา
ปวส. 1
ประจำปี 2561
7 มิ.ย. 61
  1 256106-08 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนแผน
การเรียนรู้ฯ
6 - 8 มิ.ย. 61
  1 25610613  ทำพานไหว้ครู

13 มิ.ย. 61

               
1 25610614  พิธีไหว้ครู
 
14 มิ.ย. 61
 
  1 25610623 

วิทยาลัย - บ้าน
สานสัมพันธ์ 
23 มิ.ย. 61

  1 25610626  ไทยนิยม ยั่งยืน
ร่วมต่อต้านยาเสพติด
 

26 มิ.ย. 61 
               
1 25610627 29 อบรมรมฯ พัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยอาชีวศึกษา

27- 29 มิ.ย. 61
  1 25610627 29  ตรวจความเรียบร้อย
การเข้าแถวและ
เครื่องแต่งกายนักเรียน
17 ก.ค. 61 
  1 25610627 29 นิเทศเยี่ยมเยี่ยน
การดำเนินงานวิชาการ

17 ก.ค. 61
               
1 25610724 พิธีเปิด
กิจกรรมจิตอาสา
อาชีวะเอกชน 
สร้างคน สร้างชาติ

24 ก.ค. 61
  1 25610724  กิจกรรมจิตอาสา
อาชีวะเอกชน
สร้างคน 
สร้างชาติ 
2 - 28 ก.ค. 61
  1 25610726  กิจกรรม
ถวายพระพรชัยมงคลฯ 

26 ก.ค. 61
               
1 25610726 ถวายเทียนจำนำพรรษา
ประจำปี 2561
 

26 ก.ค. 61
  1 25610726 บริจาคโลหิต
ประจำปี 2561
 

2 ส.ค. 61 
  1 25610726 รณรงค์
หยุดการค้ามนุษย์

3 ส.ค. 61 
               
1 25610803 3 ประชุมการประเมิน
คุณภาพภายนอกฯ

3 ส.ค. 61
  1 25610726 กิจกรรมวันภาษาไทย
สัปดาห์วิทยาศาสตร์

3 ส.ค. 61
  1 25610804 06 ประชุมเตรียม
รับการประเมิน
คุณภาพภายนอก
4 - 6 ส.ค. 61 
               
1 25610809 กิจกรรมวันกตเวทิตา

9 ส.ค. 61
  1 25610809 10 1 ประชุมการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนฯ
9 - 10 ส.ค. 61 
  1 25610827 29 การจัดทำโครงการ
วิจัยฯ เพื่อเสนอขอ
งบประมาณ
ประจำปี 2563
27 - 29 ส.ค. 61 
               
1 25610829 31 มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ
ประจำปี 2561
29 - 31 ส.ค. 61
  1 25610918 21 ประชุมการประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา
18 - 21 ส.ค. 61 
  1 25611119 20 วันวิชาการ
ประจำปี 2561
19 - 20 พ.ย. 61 
               
1 25611204 วันพ่อแห่งชาติ
ประจำปี 2561
4 ธ.ค. 61
  1 25611206 ประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนทุนศึกษา
ต่อประเทศจีน
6 ธ.ค. 61
  1 25611218 บริจาคโลหิต
ธันวาคม ปี 61
18 ธ.ค. 61
               
1 25611219 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ห้องเรียนอัจฉริยะ 4.0
19 ธ.ค. 61
  1 25620119 20 สร้างฝาย
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
แม่น้ำภาชี
19-20 ม.ค. 62 
  1 25620129 30 การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ครั้งที่ 33
29-30 ม.ค. 62 
               
1 25620201 การแข่งขันทักษะฯ
และจัดนิทรรศการ
ระดับอาชีวศึกษา
31 ม.ค. - 1 ก.พ. 62
  1 25620206 มอบรางวัลโครงการ
เดือนมกราคม
6 ก.พ. 62 
  1 25620207 08 

ทัศนศึกษา ณ สัทธา

7 - 8 ก.พ. 62 

               
1 25620211 พิธีรับเกียรติบัตร
ครูดีเด่น และ
แข่งขันทักษะ 
ครั้งที่ 33 
11 ก.พ. 62
  1 25620212 13 ประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
12 - 13 ก.พ. 62
  1 25620220  อาชีวศึกษาดรุณาวิจัย
ครั้งที่ 3
20 ก.พ. 62 
               
               
    2558        2559 2559