ภาพกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2562
 
- ประกวดงานวิจัย ic new
- พิธีลาครู Set1 Set2 Set3 Set4
- รับรางวัลโครงการต่างๆ
- พิธีเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนดรุณาฝูเจ๋อ ชุดที่ 1 ชุดที่ 2
- สอบมาตรฐานวิชาชีพ การจัด Display สำหรับนักเรียนสาขาการตลาด
- ธนาคารออมสิน
- ให้ความเรื่องเพศสัมพันธ์
- สถานพินิจมาให้ความรู้กับนักเรียน
- รวมภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562
- รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563
- โครงการอาชีวจิตอาสาสร้างสุขให้น้องปี 3
- เทศกาลสงความสุขวันคริสมาสต์ ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 
- งานวันพ่อแห่งชาติ
- งานดรุณาวิชาการ "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ชุดที่1 ชุดที่2
- มอบตัวทุนเรียนฟรีรอบ 3
- อบรมภาษีอากร
- มอบรางวัลโครงการห้องเรียนสะอาดและผู้ช่วยโครงการ
- ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
- การเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
- สถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ โครงการคัดเลือกและเปลี่ยนความรู้สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
- อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ Google Classroom
- มอบรางวัลเยาวชนดีเด่น สาขาศิลปวัฒนธรรม
- ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานคอมพิวเตอร์ Computer Using (word Processing Program) ระดับ1
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำ พลเมืองฉลาดใช้สื่อในพื้นที่ต้นแบบและสนับสนุนกลไกขับเคลื่อนการเฝ้าระวังและรู้ทัน
- สักการะสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง อ.สามพราน จ.นครปฐม
- อบรมหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำการศึกษาคาทอลิก
- รับรางวัล"คนดีศรีดรุณา" ประเภทเยาวชน 
- จิตอาสาวันเยาวชนแห่งชาติ
- จิตอาสาสู้ภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี
- นิเทศศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง
- อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ แบ่งปันสิ่งดีๆ สู่ชุมชน
- การประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จ.สุพรรณบุรี
- โครงการประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
- ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระดับชั้น ปวส.ปีที่ 3 สาขาการตลาดและสาขาการบัญชี 
- กิจกรรมจิตอาสาพับถุงยาให้ผู้ป่วย
- สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ นักเรียนระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 2
- แนะแนวการศึกษาต่อ  
- รับการนิเทศจากศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี
- กิจกรรมกีฬาสีภายในวิทยาลัย 
- รับประเมินสถานศึกษาคุณธรรม
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ/เมียนมา) ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพและสมรรถนะที่จำเป็นของสาขาอาชีพ
- สถานพินิจมาให้ความรู้กับนักเรียน
- อบรมพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มในสถานศึกษา
- ผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมโครงการ Fin ดี WE CAN DO
- ถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
- ถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐  
- กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  
- โครงการทัศนศึกษา ณ บริษัทอิชิตัน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
ถวายเทียนจำนำพรรษา 
อบรมครูรหัสลับที่ปรึกษา 3 มิติ  (Generation Z) 
- อบรมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
- กิจกรรมการเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยสำหรับนักเรียนที่เข้าโครงการ กยศ. 
- บริจาคโลหิต
- วันต่อต้านยาเสพติดโลก 
- งานประชุมผู้ปกครอง
- พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
- การประกวดพานไหว้ครู 
- ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีประชุมชี้แจงและแนะแนวทุน 
  การศึกษาไปเรียนต่อที่ประเทศจีน
- ประชุม กยศ.ระดับ ปวส.ชั้นปีที่ 1
- ประชุมชี้แจงโครงการสถานศึกษาพอเพียงและสถานศึกษาคุณธรรม 
- ประชุมนักเรียนทุนเรียนฟรี
- ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปวส.1 ปี62
- ศึกษาดูงานสถานศึกษาคุณธรรม
- อบรมเศรษฐกิจพอเพียง
- ปฐมนิเทศค่ายที่ 2 สำหรับนักเรียนระดับ ปวช.1
- ปฐมนิเทศค่าย1 สำหรับนักเรียนระดับ ปวช.1
 ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2561

1           2
1 2561024

วัยใสใส่ใจภาษี
ปี 61
24 ส.ค. 61 

          1 25620213 สอบมาตรฐาน
วิชาชีพฯ 61
13 ก.พ. 62   
  
other1    other2
3           14
1 25611207 เข้าร่วมแข่งขัน
PBAC Ed’s Fair 
ครั้งที่ 21
7 ธ.ค. 61     
           1 25610702 28 4 สร้างความสุข
แบ่งปันรอยยิ้ม
 
2 - 28 ก.ค. 61
other1         other1
other1