เอกลักษณ์ของวิทยาลัย
 
เอื้ออาทร องค์กรเข้มแข็ง
 
ร่วมใจร่วมแรง เป็นแหล่งความรู้คู่คุณธรรม
 
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
 
ผดุงไว้ซึ่งหลักพระคริสตธรรม