อัตลักษณ์ของผู้เรียน
 
มีวินัย ใฝ่ศึกษา 
 
เห็นคุณค่าความเป็นไทย 
 
เอื้ออาทรผู้ยากไร้
 
อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข
 
มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน
 
บนความพอเพียง และมีภูมิคุ้มกัน