วิสัยทัศน์ (VISION)

     วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี เป็นสถาบันให้การศึกษาอบรมเพื่อสร้างเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ และมีทักษะเป็นเลิศในด้านวิชาชีพ การบัญชี การตลาด และคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ และตระหนักถึงคุณค่าของครอบครัว
และวัฒนธรรมประเพณีแห่งความเป็นไทย
 

นโยบายของวิทยาลัย

     สร้างผู้เรียนให้เป็นผู้ศรัทธาในศาสนา และยึดมั่นใฝ่หลักธรรมมีจิตตารมย์ในพระวรสาร เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม และจริยธรรม มีค่านิยมที่ถูกต้อง และมีความเข้าใจซาบซึ้งในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักดำเนินชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง ยอมรับตนเองและผู้อื่น ดำรงชีวิตแบบเรียบง่ายและมีระเบียบวินัย สร้างให้ผู้เรียน
มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความสามารถในความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่รู้และเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นต่อการเรียน และการดำรงชีวิตในอนาคต สร้างผู้เรียน ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่นด้วยความรักและความเสียสละตามแบบอย่างพระคริสต์เจ้า สร้างผู้เรียนให้เป็นคนมุ่งมั่นที่จะประกอบสัมมาอาชีพ ซื่อสัตย์
รักการทำงาน ขยันขันแข็ง อดทน และรู้จักการทำงานร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีพลานามัยสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีน้ำใจ
เป็นนักกีฬา