"คุณธรรม  นำวิชา  พัฒนาสุข"

 

     คุณธรรม หมายถึง คุณธรรมตามหลักพระคริสต์ธรรมและตามหลักสากล ซึ่งต้องนำหน้าวิชาการ และเป็นตัวกำหนดทิศทางการใช้ความรู้ มุ่งสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีศีลธรรมประจำใจ คุณธรรมที่เน้น ได้แก่ ความศรัทธาต่อศาสนา ความรักต่อผู้อื่น ความเสียสละ ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ และความสามัคคี อีกทั้งให้ผู้เรียนสามารถลำดับค่านิยมได้อย่างถูกต้องด้วย

 

     นำวิชา หมายถึง การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพอยู่ในระดับชั้นนำหรือเป็นเลิศทางด้านวิชาการให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และทักษะกระบวนการต่างๆ มีความสามารถในการจัดการทั้งเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ หน้าที่การงาน และความสัมพันธ์กับผู้อื่น ทั้งรายบุคคลและกลุ่มบุคคล ให้ผู้เรียนได้รู้จักฟัง
รู้จด รู้จำ รู้ทำ รู้คิดค้นและรู้จักวิจัย
อย่างถูกต้อง

 

     พัฒนาสุข หมายถึง ความสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาอบรมไปพัฒนาชีวิต ทั้งร่างกายและจิตใจในการดำเนินชีวิต ปฏิบัติหน้าที่การงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจตรงกันให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรทุกฝ่ายของวิทยาลัย วิทยาลัยได้จัดทำป้ายปรัชญาติดไว้ตามสถานที่ต่างๆ ของวิทยาลัย เช่น ทางขึ้นอาคารเรียนทั้งสองด้าน โรงอาหาร ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องพิมพ์ดีดและห้องสมุด เป็นต้น รวมทั้งยังปรากฏในเอกสารของวิทยาลัย เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ คู่มือครู คู่มือนักเรียน สมุดวิทยาลัย ธรรมนูญวิทยาลัย เป็นต้น นอกจากนี้ยังเผยแพร่ให้ผู้ปกครองและครูได้ทราบในโอกาสประชุมผู้ปกครอง ประชุมครู เป็นต้น