• ปี พ.ศ. 2522 : ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอน ใบอนุญาตเลขที่ 3/2522 
                        ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2522  พระสังฆราชเอก ทับปิง ประมุขแห่งมิสซังโรมันคาทอลิคราชบุรี ได้มอบหมายให้บาทหลวงวิชัย แสนสุดสวาท                                                   ผู้จัดการโรงเรียนดรุณาราชบุรี เป็นผู้แทนเจ้าของและผู้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นในเนื้อที่ 12 ไร่ โดยใช้อาคารเดิมของโรงเรียนดรุณาราชบุรี                                             มีความกว้าง 12 เมตร ยาว 32 เมตร

 • 17 พฤษภาคม 2522 : ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนแผนกประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพหลักสูตร 3 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ มีบาทหลวงวิจิตร สัตย์สมบูรณ์                                           เป็นตัวแทนเจ้าของ อธิการ ผู้จัดการ และนายมนัส วงศ์ประดู่ เป็นครูใหญ่

 • 22 พฤษภาคม 2522 : วันแรกเปิดสอนมีนักเรียนเข้าศึกษาทั้งสิ้น 280 คน

 • ปีการศึกษา 2524 : ได้รับอนุญาตให้ย้ายอาคารเรียนจากอาคาร 2 ไปอยู่อาคาร 4 ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ ในเนื้อที่ 12 ไร่ (เนื้อที่เดิม) แต่แยกเป็นสัดส่วนต่างหาก                                                        ได้เริ่มใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2524 เป็นปีแรก

 • ปีการศึกษา 2527 : ได้รับอนุญาตให้ขยายหลักสูตรเดิม จาก ปวช. เป็น ปวส. แผนกบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี และสาขาการตลาด มีนักเรียนเข้าเรียนในระดับ ปวส.                                           จำนวน 66 คน บาทหลวงประดิษฐ์  ว่องวารี  เป็นตัวแทนเจ้าของ และ อธิการแทนบาทหลวงวิจิตร  สัตย์สมบูรณ์ และ นายมนัส วงศ์ประดู่ เป็นผู้จัดการ                                   และครูใหญ่ ได้รับอนุญาตเพิ่มเนื้อที่ขึ้นอีก 200 ตารางวาจากเดิม 12 ไร่ เป็น 12 ไร่ 200 ตาราวา

 • ปีการศึกษา 2531 : ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2524  ของกรมอาชีวศึกษาประเภทพาณิชยกรรม กลุ่มถนัดวิชาการบัญชี  
                              กลุ่มถนัดวิชาการขาย และกลุ่มถนัดวิชาเลขานุการ  เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2531 ของกรมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาได้รับ
                              อนุญาตให้เพิ่มหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการตลาด จำนวน 4 ห้องเรียน

 • 29 พฤศจิกายน 2533 : ขออนุญาตใช้แบบแปลนเพื่อการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง โดยมีบาทหลวงชวลิต วินิตกุล เป็นผู้รับใบอนุญาต
                                   ตามใบอนุญาตเลขที่ รบ 45/2534

 • ปีการศึกษา 2534 : วันที่ 30 สิงหาคม 2534 ทางโรงเรียนขออนุญาตย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนจากเดิมเนื้อที่ 12 ไร่ 1 งาน 25 ตารางวา มาอยู่อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น
                             เนื้อที่ 12 ไร่ 1 งาน ตามใบอนุญาตเลขที่ รบ 111/2534 
  โรงเรียนได้ใช้หลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สายวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
                             สาขาวิชาการขาย ในระดับ ปวช. จำนวน 21 ห้องเรียน ความจุห้องละ 45 คน รวมทั้งหมด 945 คน 
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรสถาบัน
                             เทคโนโลยีราชมงคล สายวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด จำนวน 6 ห้องเรียน ความจุห้องละ 30 คน รวมทั้งหมด 180 คน 
                             หลักสูตรกรมอาชีวศึกษา ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด จำนวน 6 ห้องเรียน ความจุห้องละ 30 คน
                             รวมทั้งหมด 180 คน 
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ของกรมอาชีวศึกษา ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด
                             จำนวน 4 ห้องเรียน ความจุห้องละ 40 คน รวมทั้งหมด 160 คน 
  ได้รับอนุญาตเพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
                             สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของกรมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา จำนวน 2 ห้องเรียน ในชั้น ปวส. ปีที่ 1

 • ปีการศึกษา 2535 :
     - วันที่ 3 มกราคม 2535 ขออนุญาตใช้อาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น มีห้องเรียน 30 ห้อง (ขนาด 8 x 8 เมตร) ห้องประกอบการ 19 ห้อง(ห้องปฏิบัติการ 14 ห้อง ห้องพักครู 1 ห้อง ห้องธุรการ 1 ห้อง ห้องพยาบาล 1 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้อง และห้องวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง) ความจุนักเรียนระดับ ปวช. จำนวน 945 คน ระดับ ปวส. จำนวน 520 คน ตามใบอนุญาตเลขที่ รบ 2/2535 ซึ่งได้ทำพิธีเปิดอาคารเรียน ในวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2535 

     - ในวันที่ 1 มิถุนายน 2535 มีการเปลี่ยนแปลงผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต จากเดิม บาทหลวงชวลิต วินิตกุล เป็นบาทหลวงเสนอ ดำเนินสดวก ตามใบอนุญาตเลขที่ 62/2535
 • ปีการศึกษา 2537 : ได้รับอนุญาตให้ขยายอาคารเรียน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง ประกอบด้วย ห้องเรียน จำนวน 53 ห้องเรียน ห้องสุขา 14 ห้อง
 • ปีการศึกษา 2540 : ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงหลักสูตร ตามใบอนุญาตเลขที่ รบ 40/2541 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2540 ดังนี้
     - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2536 ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สายวิชาบริหารธุรกิจ เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2538 ของกรมอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพานิชยกรรม

     - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2536 ของกรมอาชีวศึกษา ประเภทวิชาบริหารธุรกิจและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงพุทธศักราช 2536 ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
       สายวิชาบริหารธุรกิจ เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2540 ของกรมอาชีวศึกษา ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
 • ปีการศึกษา 2541 : ได้ก่อสร้างโดม โครงเหล็กหลังคารูปโค้ง บริเวณหน้าอาคารเรียน ใช้เป็นอาคารอเนกประสงค์ 
                              ในวันที่ 1 มิถุนายน 2541 มีการเปลี่ยนแปลงผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต จากเดิม บาทหลวงเสนอ ดำเนินสดวก เป็น บาทหลวงชีวิน สุวดินทร์กูร
                              ตามใบอนุญาตเลขที่ รบ 22/2541
 • ปีการศึกษา 2544 : มีการเปลี่ยนแปลงผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต จากเดิม บาทหลวงชีวิน สุวดินทร์กูร เป็น บาทหลวงดำรัส ลิมาลัย ตามใบอนุญาตลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2544

 • ปีการศึกษา 2546 ทางโรงเรียนได้ขอเปลี่ยนการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2538 เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ของกรมอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพานิชยกรรม ตามใบอนุญาตเลขที่ รบ 36/2546

 • ปีการศึกษา 2547 :
     - โรงเรียนใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2546 ของกรมอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพานิชยกรรม สาขาการบัญชี และ สาขาการขาย
     - โรงเรียนใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 ของกรมอาชีวศึกษา ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาการตลาด
        และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ผ้รับใบอนุญาต และ ผู้จัดการคงเดิม คือ
     - ผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงดำรัส ลิมาลัยผู้จัดการ
     - อาจารย์ใหญ่ นายมนัส วงศ์ประดู่

 • ปีการศึกษา 2549 มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับใบอนุญาต จากเดิม บาทหลวงดำรัส ลิมาลัย เป็น บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์

 • ปีการศึกษา 2551 มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับใบอนุญาต จากเดิม บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ เป็น บาทหลวงสิริพงษ์ จรัสศรี

 • ปีการศึกษา 2552 มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับใบอนุญาต จากเดิม บาทหลวงสิริพงษ์ จรัสศรี เป็น บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ จนถึงปัจจุบัน

 • ปีการศึกษา 2553 ได้รับอนุญาตใช้ชื่อโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ Darunaratchaburi Commercial School
                              ใบอนุญาตเลขที่ 15/2553 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2553
 • ปีการศึกษา 2555 ได้รับอนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียน

          จากเดิม            “โรงเรียนดรุณาราชบุรีพานิชยการ” (ด.ร.พ.)
                                    “Darunaratchaburi Commercial School”

          เปลี่ยนเป็น       “วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี” (ด.ร.ว.)
                                    “Darunaratchaburi Vocational College”

                                    ตามใบอนุญาตเลขที่ รบ 02/2555 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555

 • ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยฯ มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการเรียนการสอน
     - ระดับชั้น ปวช. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
       เลขที่ใบอนุญาต รบ 03/2556 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2556
 • ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยฯ มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการเรียนการสอน
     - ระดับชั้น ปวส. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
       เลขที่ใบอนุญาต รบ 01/2557 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558