12li2 2
อาจารย์คนึงนิตย์  พึ่งพงษ์
ปริญญาตรี (ค.บ.) ภาษาไทย
บรรณารักษ์
 
12li1 2
อาจารย์สุธาทิพย์  บุตรน้ำเพชร
ปริญญาตรี (ศศ.บ.) บรรณารักษศาสตร์