12ad4 2
    อาจารย์วราภรณ์  นิลแสง    
    ปริญญาตรี (กศ.บ.) การศึกษาบัณฑิต    
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์-กองทุนฯ
 
18fo25 2   23of2 2   11pu5 3
         
อาจารย์ณชยุต  นิลแสง   อาจารย์ดวงพร  ชาตรีจันทร์สกุล   อาจารย์อรวรรณ  ศรีราจันทรื
ปริญญาตรี (ศษ.บ.) ภาษาอังกฤษ   ปริญญาตรี (ศศ.บ.) การจัดการทั่วไป   ปริญญาตรี (บธ.บ.) บริหารธุรกิจบัณฑิต
         
58mk01        
         
อาจารย์นิวัฒน์  สิทธิโยธี        
ปริญญาตรี (บธ.บ.) การตลาด