mddrvc 60  
  นายมนัส   วงศ์ประดู่  
  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  
     
5go5 2 5go4 2 5go6 2
อาจารย์มานพ   เขียวมา อาจารย์อุฤทธิ์   สอนพานิช อาจารย์เยาวรัตน์   เจริญรักษ์ 
ปริญญาตรี (ศศ.บ) การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี (ค.บ.) พลศึกษา   ปริญญาตรี (ค.บ.) พลศึกษา