paquita
SR. PAQUITA ARADILLOS, CM
Bachelor of Science major
Computer Science
หัวหน้าฝ่ายจริยธรรม-คำสอน
     
13mo2 2          13mo4 3
อาจารย์วิชุตา  เหนือกฤตสกุล   อาจารย์กานต์  ขาเหล็ก
ปริญญาตรี (ศษ.บ.) การแนะแนว   ปริญญาตรี (ศศ.บ.) ศาสนศาสตร์
     
57re01 3   13mo6 2
อาจารย์อนุสรา  คันชอย   อาจารย์วันทนีย์  จิตร์บำรุง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   ปริญญาตรี (บธ.บ.) การจัดการทั่วไป
สาขาวิชาการบัญชี