25cm2 2     25cm4 2   25cm6 2
อาจารย์สุรินญา  สีเหลือง   อาจารย์รุ่งทิพา  หนูเจริญ   อาจารย์วรรณศรี  ยอดสุขประเสริฐ
ปริญญาตรี (วท.บ) วิทยาการคอมพิวเตอร์   ปริญญาตรี (ค.บ.) คอมพิวเตอร์ศึกษา   ปริญญาตรี (บธ.บ.) บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์
         
25cm5 2   25cm11 3   25cm12 3
อาจารย์อัมพร  ไชยโยยิ่งยงค์   อาจารย์อำนวย  คำมา   อาจารย์ศศิกาญจน์  แตงอ่อน
ปริญญาตรี (ค.บ.) คอมพิวเตอร์ศึกษา   ปริญญาตรี (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์   ปริญญาตรี (บธ.บ.) การจัดการระบบสารสนเทศ
         
25cm10 3   25cm13 3    
อาจารย์พรพิมล  ศรีอ่อน   อาจารย์โชติกา  ผิวคราม  
ปริญญาตรี (บธ.บ.) การจัดการระบบสารสนเทศ   ปริญญาตรี (บธ.บ.) การจัดการระบบสารสนเทศ