25cm4 2     25cm6 2   25cm5 2
อาจารย์รุ่งทิพา  หนูเจริญ   อาจารย์วรรณศรี  ยอดสุขประเสริฐ   อาจารย์อัมพร  ไชยโยยิ่งยงค์
ปริญญาตรี (ค.บ.) คอมพิวเตอร์ศึกษา   ปริญญาตรี (บธ.บ.) บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์   ปริญญาตรี (ค.บ.) คอมพิวเตอร์ศึกษา
 หัวหน้าหมวด        
25cm13 3   T.Aum   T.Aum
อาจารย์โชติกา  ผิวคราม   อาจารย์อาทิตย์ขจร  เนียมหอม   อาจารย์ธีรวัจน์  ทรัพย์อุดมมาก
ปริญญาตรี (บธ.บ.) การจัดการระบบสารสนเทศ   ปริญญาตรี (ค.บ.) คอมพิวเตอร์ศึกษา   ปริญญาตรี (ค.บ.) คอมพิวเตอร์ศึกษา