23of4 2
อาจารย์วณิชชา  จันทร์เพ็ญ
 ปริญญาตรี (ศศ.บ.) การจัดการ
หัวหน้าหมวดวิชาสำนักงาน
 
23of7 2   23of5 2
อาจารย์ยิ่งลักษณ์  จงปราณี   อาจารย์สุนันท์  ฉิ่งแก้ว

 ปริญญาตรี (ศศ.บ.) การจัดการทั่วไป

  ปริญญาตรี (ศศ.บ.) การจัดการทั่วไป
     
23of2 60 1          23of3 2
อาจารย์ดวงพร  ชาตรีจันทร์สกุล   อาจารย์ธัญลักษณ์  พูนชื่น
ปริญญาตรี (ศศ.บ) การจัดการทั่วไป
  ปริญญาตรี (ศศ.บ.) การจัดการทั่วไป