6ac1 60          12li2 60
อาจารย์สิริวรรณ  เพ็งเลา   อาจารย์คนึงนิตย์  พึ่งพงษ์
ปริญญาตรี (ศษ.บ.) ภาษาไทย   ปริญญาตรี (ค.บ.) ภาษาไทย
     
15ad5 2  
อาจารย์สุกฤตา  ฤทธิเกิดละมูล
ปริญญาตรี (ศศ.บ.) ภาษาไทย