15ad6 2          6ac1 60
อาจารย์ศิริรัตน์  จันทร์มล   อาจารย์สิริวรรณ  เพ็งเลา
ปริญญาตรี (ค.บ.) ภาษาไทย   ปริญญาตรี (ศษ.บ.) ภาษาไทย
     
12li2 60   15ad5 2
อาจารย์คนึงนิตย์  พึ่งพงษ์ อาจารย์สุกฤตา  ฤทธิเกิดละมูล
ปริญญาตรี (ค.บ.) ภาษาไทย ปริญญาตรี (ศศ.บ.) ภาษาไทย