22at4 2    
    อาจารย์วรรณา  เจตสิกทัต    
   ปริญญาตรี (ศศ.บ.) การเงินการธนาคาร   
    หัวหน้าหมวดวิชาการบัญชี    
         
10re1 2          22at3 2          22at7 2
อาจารย์นิรมล  ตันติคะเนดี   อาจารย์ศิริลักษณ์  เฟื่องฟู   อาจารย์เบญจพร  เจี่ยประเสริฐ
ปริญญาตรี (บช.บ.) บัญชีบัณฑิต    ปริญญาตรี (ศศ.บ.) การจัดการทั่วไป   ปริญญาตรี (บธ.บ.) บริหารธุรกิจบัณฑิต 
         
22at8 2   22at11 2   22at15 3
อาจารย์จีรวรรณ  นิยม
  อาจารย์ขวัญทิพย์  แก้วยอด   อาจารย์วไลพร  บุษบก
 ปริญญาตรี (บช.บ) บัญชีบัณฑิต   ปริญญาตรี (ศศ.บ.) การจัดการทั่วไป   ปริญญาตรี (บช.บ.) บัญชีบัณฑิต 
        ปริญญาโท (ศษ.ม.) บริหารการศึกษา 
         
22at9 2   22at10 2   22at14 2
อาจารย์ณัฐพร  กลิ่นประทุม   อาจารย์จตุพร  อ้นผล   อาจารย์สุนันทา  ศิริมังคโล
ปริญญาตรี (บธ.บ.) การบัญชี    ปริญญาตรี (บช.บ.) การบัญชี     ปริญญาตรี (บธ.บ.) การบัญชี
         
22at13 2   57ac01 2   58at01
อาจารย์อมรรัตน์  เรืองเดช   อาจารย์จีรนันท์  จิตต์อำนวยศักดา   อาจารย์สุพัตรา  แสงสันเทียะ
ปริญญาตรี (บธ.บ.) การบัญชี    ปริญญาตรี (บธ.บ.) การบัญชี   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
         สาขาวิชาการบัญชี