21mk6 2    
    อาจารย์กุลกานต์  มณีกาศ    
    ปริญญาตรี (วท.บ.) เศรษฐศาสตร์เกษตร    
    หัวหน้าหมวดวิชาการตลาด    
         
21mk3 2          21mk14 2          21mk4 2
อาจารย์มาลัย  โรจนลิขิตกุล   อาจารย์รติกร  สมบูรณ์พันธ์   อาจารย์เนาวรัตน์  เลาหโชติ
ปริญญาตรี (วท.บ.) เศรษฐศาสตร์   ปริญญาตรี (ศศ.บ.) การจัดการทั่วไป    ปริญญาตรี (ศษ.บ.) สังคมศึกษา
         
8vi2 60   21mk2 2   21mk13 2
อาจารย์นะธี  ศรีเอี่ยม   อาจารย์ขวัญตา  คุ่ยกลิ่น   อาจารย์มณีจรรยา  ธนูศรี
ปริญญาตรี (ศศ.บ.) การจัดการทั่วไป   ปริญญาตรี (ศศ.บ) วิทยาการจัดการทั่วไป   ปริญญาตรี (บธ.บ.) การตลาด
         
21mk16 3   21mk18 2   21mk15 2
อาจารย์สังวาลย์  คงคาหลวง   อาจารย์อัญชรา  ฉวีวรรณ์   อาจารย์รัตติญา  ครุฑางคะ
ปริญญาตรี (ค.บ.) จิตวิทยาฯ   ปริญญาตรี (ศศ.บ.) การจัดการทั่วไป   ปริญญาตรี (บธ.บ.) การตลาด
         
21mk12 2   21mk22 2   21mk19 2
อาจารย์เพ็ญศรี  ชัยมัติ   อาจารย์แสงศิริ  ตาสว่าง   อาจารย์ธาราทิพย์  บัวทวน
ปริญญาตรี (บธ.บ.) การบริหารทั่วไป   ปริญญาตรี (บธ.บ.) การตลาด   ปริญญาตรี (บธ.บ.) การตลาด
         
21mk23 2   57mk01 2   58mk01
อาจารย์วนิดา  คล่องอาษา   อาจารย์รสลิน  คลังทรัพย์   อาจารย์นิวัฒน์  สิทธิโยธี
ปริญญาตรี (บธ.บ.) การตลาด   ปริญญาตรี (บธ.บ.) การตลาด   ปริญญาตรี (บธ.บ.) การตลาด
 ปริญญาโท (บธ.ม.) บริหารธุรกิจ   ปริญญาโท (บธ.ม.) บริหารธุรกิจ