1 25580518 ค่ายปฐมนิเทศ
นักศึกษา ปวช.1
ปีการศึกษา 2558
18 พ.ค. 58
  1 25580604 ค่ายปฐมนิเทศ
นักศึกษา ปวส.1
ปีการศึกษา 2558
4 มิ.ย. 58
  1 25580611 สถานศึกษาแห่งความดี
ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน
11 มิ.ย. 58
               
1 25580613 วิทยาลัย-บ้าน
สานสัมพันธ์
13 มิ.ย. 58
  1 25580624 ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคคอตีบ
และบาดทะยัก
24 มิ.ย. 58
  1 25580708 ทำพานไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2558
8 ก.ค. 58
               
1 25580709 พิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2558
9 ก.ค. 58
  1 25580717 บริจาคโลหิต

17 ก.ค. 58
  1 25580724 กีฬาต้านยาเสพติด

24 ก.ค. 58
               
1 25580811 วันแม่แห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา 2558
11 ส.ค. 58
  1 25580826 4 กีฬาสี
ประจำปีการศึกษา 2558
26-28 ส.ค. 58
  1 25580919 โครงการ อาชีวศึกษา
ไทย
ก้าวไกลในอาเซียน
19 ก.ย. 58
               
1 25581016 

ผลงานการวิจัยระดับ
ประเทศ
16 ต.ค. 58

  2 25581022 ประชุมครู

22 ต.ค. 58 
  
  2 25581022 2 อบรมครู

22 ต.ค. 58
               
2 25581028 คณะผู้บริหาร อาจารย์
มาศึกษาดูงาน
28 ต.ค. 58
  2 25581108

กฐินสามัคคี

8 พ.ย. 58

  2 25581120

บริจาคโลหิต

20 พ.ย. 58

               
2 25581120 2 มอบรางวัลโครงการ
ดือนพฤศจิกายน
20 พ.ย. 58
  2 25581126 วันวิชาการ
ประจำปีการศึกษา 2558
26-27 พ.ย. 58
  2 25581201  เดินเทิดพระเกียรติ
ประจำปีการศึกษา 2558
1 ธ.ค. 58       
               
2 25581204  วันพ่อแห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา 2558
4 ธ.ค. 58       
  2 25581216  มอบรางวัลโครงการ
เดือนธันวาคม
16 ธ.ค. 58 
  2 25581218  อวยพรวันเกิดแด่
พระสังฆราช
18 ธ.ค. 58 
               
2 25581221  มอบวุฒิบัตรมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน
21 ธ.ค. 58 
  2 25581223  งานเลี้ยงคริสตมาส
ประจำปีการศึกษา 2558
23 ธ.ค. 58 
  2 25590111  มอบรางวัลโครงการ
เดือนมกราคม
11 ม.ค. 59 
               
2 25590116  "หนึ่งแสนครูดี"
ประจำปีการศึกษา 2559
16 ม.ค. 59 
  2 25590123  การประชุมชี้แจงการจัด
ตั้งชมรมต่อต้านทุจริตฯ
23 ม.ค. 59 
  2 25590126  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ครั้งที่ 30                       
26-27 ม.ค. 59 
               
2 25590219  พิธีลาครู
ประจำปี 2558
19 ก.พ. 59 
  2 25590326  ประชุมผู้ปกครอง
นร.-นศ. ปวช.1-2 
และ ปวส.2

26 มี.ค. 59 
  2 25590329 พิธีรับใบประกาศ
ประจำปีการศึกษา 2558
29 มี.ค. 59