1 25600330


ประชุมติดตามผล
การรับนักเรียน นักศึกษา
30 มี.ค. 60 

  1 25600405


สร้างความเข้าใจ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
5 เม.ย. 60 

  1 256005 1 พิธีฉลองสมโภช
การฝังหลักเมือง
พ.ค. 60 
               
1 256005 2 การจัดการศึกษา
ระบบทวิศึกษา
พ.ค. 60
  1 25600509

ประชุมครู 4 สถาบัน 

9 พ.ค. 60 

  1 25600513

บุคคลต้นแบบคุณธรรม
9 ประการ
13 พ.ค. 60

               
1 25600523 3

เทศกาลมหาพรต 

23 พ.ค. 60

  1 25600523 ค่ายปฐมนิเทศ 1

23 พ.ค. 60
 
  1 25600525 ค่ายปฐมนิเทศ 2

25 พ.ค. 60
 
 
               
1 25600605 ปฐมนิเทศ 
นักศึกษา ปวส. 1
5 มิ.ย. 60
       1 25600612 13 ประชุม
สถานศึกษาพอเพียง
12 - 13 มิ.ย. 60
       1 25600614 1  รางวัลบุคคลต้นแบบ
คุณธรรม 9 ประการ
 
14 มิ.ย. 60
  
 
               
1 25600614 2 ทำพานไหว้ครู

14 มิ.ย. 60
  1 25600614 3 ถ่ายทำรายการ
โรงเรียนประชาธิปไตย
 
14 มิ.ย. 60
   
  1 25600615  พิธีไหว้ครู
ประจำปี 60
 
15 มิ.ย. 60
               
1 25600615 2 ประชารัฐร่วมใจ
ขจัดภัยไข้เลือดออก

15 มิ.ย. 60
  1 25600616 พัฒนาศักยภาพ 
เชิงบวก
 
16 มิ.ย. 60
  1 25600617 วิทยาลัย - บ้าน 
สานสัมพันธ์
17 มิ.ย. 60
               
1 25600628 30 การประมวลผล
การประเมินคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษาฯ
28 - 30 มิ.ย. 60
  1 25600706 ถวายเทียนจำนำพรรษา 
วัดทุ่งราษฎร์ศรัทธาธรรม
6 ก.ค. 60
  1 25600707  ถวายเทียนจำนำพรรษา 
วัดหนองแช่เสา
7 ก.ค. 60
               
1 25600719 อวยพรวันเกิด
คุณพ่ออธิการ
19 ก.ค. 60   
  1 25600724 สัมมนาเตรียมจัดงาน
สัปดาห์ห้องสมุด
ครั้งที่ 41
24 ก.ค. 60
  1 25600727 วันเฉลิม
พระชนมพรรษา
รัชกาลที่ 10
27 ก.ค. 60
               
1 25600803 อบรมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน
3 ส.ค. 60
  1 25600804 2   นิทรรศการ 
ณ โรงเรียนวัดเขาวัง 
(แสง ช่วงสุวนิช)
4 ส.ค. 60
  1 25600804 05  สร้างความรู้ความเข้าใจ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
4 - 5 ส.ค. 60   
 
 
 
                
1 25600809  ประชุม
การเทียบโอนความรู้ฯ
9 ส.ค. 60  
 
  1 25600810  มอบรางวัลโครงการ

10 ส.ค. 60 
  1 25600811 

งานวันแม่แห่งชาติ

11 ส.ค. 60    

               
1 25600812 13

อาชีวะอาสา 
พาความสุข 
สู่ผู้สูงวัย
12-13 ส.ค. 60  
 
 
 

  1 25600816 

บริจาคโลหิต

16 ส.ค. 60

  1 25600817 

อบรมแกนนำ
ต้านยาเสพติด
17 ส.ค. 60

                
1 25600825 นักเรียนอาสา
ปราบยุงลาย

25 ส.ค. 60

  1 25600904

 

มหกรรมกีฬาสี
30 - 31 ส.ค. 60
และ 1 ก.ย. 60
 
 
  1 25600904   

ทำความดีเพื่อพ่อ

4 ก.ย. 60

               
1 25600906

กีฬากระชับมิตร

6 ก.ย. 60 

  1 25600920  

เยาวชนดีเด่น

20 ก.ย. 60 

  1 25600920 22 

ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

20 - 22 ก.ย. 60

               
1 25600925

ส่งมอบดอกไม้จันทน์

25 ก.ย. 60

  1 25600926 28  อาชีวศึกษาราชบุรี
รวมใจขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษา
26 - 28 ก.ย. 60
 
  1 25601003

ท่านผู้ว่าฯ 
เยี่ยมสถานศึกษา
3 ต.ค. 60

               
1 25601127 28 วันวิชาการ
ประจำปี 2560
27-28 พ.ย. 60  
  1 25601201 วันพ่อแห่งชาติ
ประจำปี 2560
1 ธ.ค. 60  
  1 25601202 ก้าวคนละก้าว

2 ธ.ค. 60  
               
1 25601208 แข่งขันทักษะฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยี
พัฒนบริหารธุรกิจ
8 ธ.ค. 60  
  1 25601209 ร่วมงานตลาดประชารัฐ

9 ธ.ค. 60  
  1 25601213

มอบรางวัลโครงการ

13 ธ.ค. 60 

               
1 25601216

เยี่ยมชมศูนย์สอบ V-Net

16 ธ.ค. 60 

  1 25601218

ส่งความสุข

18 - 19 ธ.ค. 60 

  1 25601221

กิจกรรมแบ่งปันความสุข

21 ธ.ค. 60 

               
1 25601221 22

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ด้านการขับเคลื่อน
งานจัดสวัสดิการสังคม
21 - 22 ธ.ค. 60 

  1 25601222 24

วันคริสต์มาส

22 - 24 ธ.ค. 60 

  1 25610103 เยี่ยมผู้ป่วย
ที่โรงพยาบาลราชบุรี
3 ม.ค. 61  
               
1 25610109 บริจาคโลหิต

9 ม.ค. 61
  1 25610109 10 การประชุมติดตามผล
การรับนักเรียน
นักศึกษาฯ
9 - 10 ม.ค. 61
  1 25610113 2 รับรางวัล
เด็กดีเด่น
13 ม.ค. 61
               
1 25610116 รับรางวัลวันครู

16 ม.ค. 61
  1 25610130 31

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ครั้งที่ 32
30 - 31 ม.ค. 61

  1 25610201

อบรมการเขียน
RESUME
อย่างไรให้ได้งาน
1 ก.พ. 61

               
1 25610214 100 ปี
การศึกษาเอกชนฯ
14 ก.พ. 61
  1 25610222 พิธีลาครู
ประจำปีการศึกษา 2560
22 ก.พ. 61
  1 25610202 1 รับรางวัล 100 ปี
การศึกษาเอกชน
ก.พ. 61
               
1 25610202 2 รับรางวัล ครูดีเด่น

ก.พ. 61
  1 25610223 

สัมมนายกระดับ
การบริหารสถานศึกษา
เพื่อการศึกษาไทยยุค
Thailand 4.0”
23 ก.พ. 61

  1 25610202 2 

อาชีวศึกษา
ดรุณาวิจัย ครั้งที่ 2
23 ก.พ. 61

               
1 25610320 22

อบรมเชิงปฏิบัติ
การสร้างแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ 
20 -22 มี.ค. 61

  1 25610325 ประชุมผู้ปกครอง
และนักเรียน
ระดับ ปวช.1 - 2
และ ปวส.1 
25 มี.ค. 61  
  1 25610327 พิธีรับใบประกาศฯ
ประจำปีการศึกษา 2560 
27 มี.ค. 61  
               
               
    2558        2559