1 25580702 อบรมเชิงปฏิบัติการ
ปวช.3 สาขาวิชาการบัญชี
2 ก.ค. 58
  1 25580715 การบัญชีกับวิสาหกิจ
ชุมชน
15 ก.ค. 58
  1 25580814 อบรม วัยใส ใส่ใจ ภาษี
ปีการศึกษา 2558
14 ส.ค. 58
               
2 25590114 แข่งขันตอบปัญหา
ทางบัญชี
14 ม.ค. 59
  2 25590225 ติวสอบมาตรฐานฯ
สาขาวิชาการบัญชี
25 ก.พ. 59
  1 25590816 อบรมวัยใ ใส่ใจภาษี
ปีการศึกษา 2559
16 ส.ค. 59
               
1 25590819 สัมมนาการตรวจแนะนำ
การปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีฯ

19 ส.ค. 59
  1 25590819 20 อบรมสัมมนาสรุป
ผลการดำเนินงานฯ

19-20 ส.ค. 59
  1 25590905 4 อาชีวะเอกชน
สร้างคน
สร้างชาติ
5 ก.ย. 59 
               
1 25591003  สัมมนาหัวข้อ
การวางแผนภาษีฯ
3 ต.ค. 59
        1 25591009   สัมมนามาตรฐาน
รายงานทาง
การเงิน ปี 2560
9 ต.ค. 59 
         2 25591124 1  

อบรมวัยใสใส่ใจภาษี

24 พ.ย. 59    

               
2 2559 การเรียนวิชาชีพ
หลักสูตรระยะสั้น
ปีการศึกษา 2559
  1 25600114  โครงการแข่งขัน
ความรู้ทางบัญชี
14 ม.ค. 60   
 
  1 25600119  โครงการสัมมนา
แข่งขันทักษะ
วิชาชีพบัญชี
19 ม.ค. 60  
               
1 25600126 แนะแนวศึกษาต่อ
สาขาวิชาการบัญชี
26 ม.ค. 60   
  1 25600822  อบรม วัยใสใส่ใจภาษี
ปีการศึกษา 2560
22 ส.ค. 60 
  1 25601215  เผยแพร่โครงการ
บริการแนะนำ
ด้านคำนวณภาษี
เงินได้ชุมชน

15 ธ.ค. 60 
               
1 25610119 การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ
บัญชีสู่ความเป็นเลิศ
ครั้งที่ 4
19 ม.ค. 61
  1 25610119  อบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรุ่นใหม่
23 มิ.ย. 61 
  1 25610119  บริการแนะนำ
การคำนวณภาษีเงินได้
2 - 28 ก.ค. 61 
               
1 25610824 วัยใสใส่ใจภาษี ปี 61

24 ส.ค. 61
  1 25610824  บรรยายพิเศษ
วัยใสใส่ใจภาษี
ปี 61
15 พ.ย. 61