วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญ และตระหนักในหน้าที่ของสถานศึกษา ในด้านการผลิตบุคลากรให้กับสังคม มิใช่ผลิตเพียงแค่วิชาการเพียงด้านเดียว แต่ต้องผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต เป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพสามารถดำรงชีวิตได้ในสังคม และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ

     วิทยาลัยได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีเจตนารมณ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมให้แก่ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น เพื่อเป้าหมาย "สร้างคนดีให้บ้านเมือง"

คุณธรรมอัตลักษณ์ของวิลัย2