Ac001 >>กิจกรรมงานศูนย์บ่ม
เพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
16 ก.ย. 63
Ac008   >>กิจกรรมอบรมให้ความรู้
โดยสาธารณสุขจังหวัด
11 ก.ย. 63
         
Ac001 >>กิจกรรมให้ความรู้
โดยสถานพินิจ
10 ก.ย. 63
Ac001   >>กิจกรรมเยาวชนสร้างสรรค์
พื้นที่ปลอดภัย
09 ก.ย. 63
         
Ac001 >>กิจกรรมปลูกต้นไม้่และ
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
05 ก.ย. 63
Ac001   >>ทำ Mou กับมหาวิทยาลัย
ธนบุรี
03 ก.ย. 63
         
Ac001 >>นิเทศศูนย์บ่มเพาะ
ประจำปีการศึกษา 2563
01 ก.ย. 63
Ac001   >>กิจกรรมแหล่งเรียนรู้
ศูนย์บริการชุมชม
01 ก.ย. 63
         
Ac001 >>วิทยาลัยเทคนิคเข้า
มาดูงานศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน
27 ส.ค. 63
Ac001   >>กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา 2563
11 ส.ค. 63
         
Ac002 >>กิจกรรมไหว้ครู
รูปแบบ New Normal
6 ส.ค. 63
     
 
กิจกรรมวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2562  คลิก