มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์

      การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้ เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้

1.1 ด้านความรู้

      ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการทฤษฎี และแนวปฏิบัติ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้

      ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

      ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ และกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

      สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา

      สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการ ของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

      สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียน และวัยทำงาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์

2.3 ด้านการบริหารจัดการ

      สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

      สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล สถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากร ทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจาก ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

      สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่ง การเรียนรู้ มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

      สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียน และคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

      สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์

      การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้ เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

1.1 ด้านความรู้

      ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป้าหมายที่ 1 กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้น

1) ผลสัมฤทธิ์

      ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการทฤษฎี และแนวปฏิบัติ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา

      สถานศึกษา มีผลการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ตามตัวบ่งชี้ ดังนี้ 1. สถานศึกษามีผู้สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การจบการศึกษาที่หลักสูตรกำหนดเทียบกับจำนวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น ในระดับ ปวช. คิดเป็น ร้อยละ 90.27 และระดับ ปวส. คิดเป็น รัอยละ 79.37 รวมทั้ง 2 ระดับ คิดเป็น รัอยละ 84.87 มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 2. สถานศึกษามีผู้สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษาโดยได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด (คือคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00) เป็นคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดเอง คิดเป็น ร้อยละ 74.66 ระดับคุณภาพ ดีมาก 3. สถานศึกษามีระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ตรงกับความต้องการของตลาดงาน ในการประเมินระดับคะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐ คิดเป็น ร้อยละ ๙๐.๘๕ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 4. สถานศึกษามีผลการเรียนด้านภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน ในระดับการประเมิน คะแนน 80 คะแนน ขึ้นไป ร้อยละ 76.95 สรุป ผลการประเมินประเด็นที่ 1 คุณภาพด้านความรู้ มีระดับคุณภาพ ดีมาก สรุปคุณภาพในระดับ ดีมาก

2) จุดเด่น

      สถานศึกษา มีจุดเด่น คือจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาเทียบกับจำนวนแรกเข้าของรุ่นนั้นๆ อยู่ในอัตราร้อยละที่สูง และมีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน อยู่ในอัตราร้อยละที่สูงเช่นกัน อีกทั้งมีจุดเด่นด้านการมีครูต่างประเทศ มากกว่า 10 คน เพื่อมุ่งเน้นการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้กับผู้สำเร็จการศึกษา

3) จุดที่ควรพัฒนา

      สถานศึกษา ควรหาวิธีพัฒนาผลการเรียนของผู้เรียนที่ไม่ค่อยสนใจเรียน เพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด คือ 2.50 ขึ้นไป

4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

      ผู้สอนต้องมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผลการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษา จะได้มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป เพิ่มมากขึ้น

5) สรุปประเด็นการประเมินที่ 1.1

      ด้านความรู้ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก

6) เอกสาร/หลักฐาน

      แนวทางการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

      ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาเทียบกับจำนวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น

      ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานเป็นคะแนนเฉลี่ยสะสม2.50ขึ้นไป

      ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป

      ระดับผลการเรียนด้านภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้

      ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี

1) ผลสัมฤทธิ์

      ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป้าหมายที่ 1 กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เป้าหมายที่ 1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นั้น

      สถานศึกษา มีผลการดำเนินการประเมินคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ที่มีทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ตามตัวบ่งชี้ ดังนี้

1. สถานศึกษา มีผู้สำเร็จการศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับชั้น ปวช.และ ปวส. โดยแยกเป็นสาขาวิชา ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ได้ดังนี้

1.1 ระดับ ปวช. ภาคทฤษฎี สาขาการบัญชี มีผู้ลงทะบียนเข้าสอบ 140 คน สอบผ่าน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 95.00

1.2 ระดับ ปวช. ภาคปฏิบัติ สาขาการบัญชี มีผู้ลงทะบียนเข้าสอบ 140 คน สอบผ่าน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 77.86

1.3 ระดับ ปวช. ภาคทฤษฎี สาขาการตลาด มีผู้ลงทะบียนเข้าสอบ 97 คน สอบผ่าน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 84.54

1.4 ระดับ ปวช. ภาคปฏิบัติ สาขาการตลาด มีผู้ลงทะบียนเข้าสอบ 97 คน สอบผ่าน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 89.69

1.5 ระดับ ปวส. ภาคทฤษฎี สาขาการบัญชี มีผู้ลงทะเบียนเข้าสอบ 116 คน สอบผ่าน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 84.48

1.6 ระดับ ปวส. ภาคปฏิบัติ สาขาการบัญชี มีผู้ลงทะเบียนเข้าสอบ 116 คน สอบผ่าน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 79.31

1.7 ระดับ ปวส. ภาคทฤษฎี สาขาการตลาด มีผู้ลงทะเบียนเข้าสอบ 65 คน สอบผ่าน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 78.461.7 ระดับ ปวส. ภาคทฤษฎี สาขาการตลาด มีผู้ลงทะเบียนเข้าสอบ 65 คน สอบผ่าน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 78.46

1.8 ระดับ ปวส. ภาคปฏิบัติ สาขาการตลาด มีผู้ลงทะเบียนเข้าสอบ 65 คน สอบผ่าน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00

1.9 ระดับ ปวส. ภาคทฤษฎี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีผู้ลงทะเบียนเข้าสอบ 30 คน สอบผ่าน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 76.67

1.10 ระดับ ปวส. ภาคปฏิบัติ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีผู้ลงทะเบียนเข้าสอบ 30 คน สอบผ่าน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67

      รวมในระดับ ปวช. ภาคทฤษฎี มีผู้เข้าสอบ 237 คน สอบผ่าน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 90.72

      รวมในระดับ ปวช. ภาคปฏิบัติ มีผู้เข้าสอบ 237 คน สอบผ่าน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 82.70

      รวมในระดับ ปวส. ภาคทฤษฎี มีผู้เข้าสอบ 211 คน สอบผ่าน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 81.52

      รวมในระดับ ปวส. ภาคปฏิบัติ มีผู้เข้าสอบ 211 คน สอบผ่าน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 80.57

      จากผลการดำเนินการ ทั้งระดับ ปวช.และ ปวส. ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีผลคะแนนคิดเป็น ร้อยละ 80 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

2. สถานศึกษามีผลการดำเนินการให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้ความสามารถ จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก จากการเป็นผู้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 จำนวนกว่า 48 รางวัล คิดเป็น ร้อยละ 11.11 ของจำนวนผู้จบการศึกษาทั้งหมด ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับรางวัลจากการเข้าแข่งขันทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ เช่น การแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร , รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับประเทศ จากสมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย , การได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ ตามรอยคุณธรรม 9 ประการ ของ รัชกาลที่ 9 จากวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี, รางวัลเยาวชนดีเด่น สาขาการศึกษาและวิชาการ จากเทศบาลเมืองราชบุรี ซึ่งทำให้ผู้สำเร็จการศึกษา ได้รับทั้งทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ เพื่อสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อหรือการทำงานได้เป็นอย่างดียิ่ง มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

      สรุป ผลการประเมินประเด็นที่ 1.2 คุณภาพด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ มีระดับคุณภาพ เยี่ยม

      สรุปคุณภาพในระดับ ดีเยี่ยม

2) จุดเด่น

      สถานศึกษา มีจุดเด่นในด้านการมีผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งในระดับ ปวช.และ ปวส. ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีผลคะแนนคิดเป็น ร้อยละ 80 ขึ้นไป

3) จุดที่ควรพัฒนา

      สถานศึกษา ควรพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติให้มากขึ้น ก่อนจะสำเร็จการศึกษา

4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

      สถานศึกษา ควรค้นหาความสามารถพิเศษของผู้เรียน หาวิธีการส่งเสริมความสามารถนั้น ๆ และสนับสนุนให้ได้รับประสบการณ์การเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติให้มากขึ้น

5) สรุปประเด็นการประเมินที่ 1.2

      ด้านความรู้ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

6) เอกสาร/หลักฐาน

      แนวทางการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

      ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพครบถ้วนจากการเข้ารับการประเมินครั้งแรก

      ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้ความสามารถจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

      ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ และกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

1) ผลสัมฤทธิ์

      ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เป้าหมายที่ 3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน และ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป้าหมายที่ 1 คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ สถานศึกษา มีผลการดำเนินการประเมินคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาด้านการมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ตามตัวบ่งชี้ ดังนี้

      สถานศึกษา มีผลการดำเนินการประเมินคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ที่มีทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ตามตัวบ่งชี้ ดังนี้

1. ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา ในแต่ละระดับและสาขาวิชาจากการศึกษาต่อ ที่ได้งานทำ ประกอบอาชีพอิสระ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามผลตอบกลับถึงความพึงพอใจจากหน่วยงาน/สถานประกอบการ ที่ผู้สำเร็จการศึกษา ศึกษาต่อ ทำงาน ทั้งสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวช.และ ระดับ ปวส. มากกว่า ร้อยละ 80 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีประสิทธิภาพภายหลังจบการศึกษาจากสถานศึกษาแห่งนี้ รวมทั้งยังส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล ให้ผู้สำเร็จการศึกษา ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

2. มีระดับคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้มีความภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งที่จัดตามคำสั่งจากหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดเอง เช่น โครงการวันไหว้ครู โครงการวันแม่แห่งชาติ โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ โครงการวันสุนทรภู่ โครงการบริจาคโลหิต โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ระดับ ปวส.สาขาบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ โครงการวันวิชาการ โครงการกีฬาภายใน โครงการทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม วันเข้าพรรษา การจัดทำบัญชีเงินออมตามโครงการวิทยาลัยคุณธรรม โครงการขยะรีไซเคิล กิจกรรมจุลินทรีย์ท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมแบ่งปันความสุขเทศกาลคริสต์มาส งานจิตอาสาเวชระเบียน รพ.ราชบุรี เป็นต้น โดยทุกคนต้องเข้าร่วมอย่างน้อย 5 กิจกรรมขึ้นไป ซึ่งทุกโครงการ / กิจกรรม มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดีมาก ถึง ดีเยี่ยม คือร้อยละ 80 ขึ้นไป นับเป็นการปลูกฝัง ทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์และการมีจิตสำนึก ตามคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพที่ดีและพร้อมนำไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ภายหลังจบการศึกษาต่อไป มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

      สรุป ผลการประเมินประเด็นที่ 1.3 คุณภาพด้านคุณภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

      สรุปคุณภาพในระดับ ดีเยี่ยม

2) จุดเด่น

      สถานศึกษา มีจุดเด่นคือ สถานประกอบการหรือหน่วยงาน มีความพึงพอใจในตัวผู้สำเร็จการศึกษาที่ไปทำงาน ณ ที่นั้น ๆ และทุก ๆ โครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นในวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นตามคำสั่งจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือสถานศึกษาจัดเอง เป็นกิจกรรมที่ล้วนแล้วแต่ได้รับความพึงพอใจจากผู้สำเร็จการศึกษา เพราะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี สร้างความภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยทุกกิจกรรมมีผลการประเมินความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป

3) จุดที่ควรพัฒนา

      สถานศึกษา ควรเพิ่มกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้มากขึ้นเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เกิดแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาออกไป

4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

      สถานศึกษา ประสานความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร สถานที่ ฯลฯ

5) สรุปประเด็นการประเมินที่ 1.3

      ด้านความรู้ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

6) เอกสาร/หลักฐาน

      ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับและสาขาวิชาจากการศึกษาต่อที่ได้งาน

      แนวทางการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

      ระดับคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

      สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา

      สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการ ของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

      ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป้าหมายที่ 1 กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป้าหมายที่ 2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน สถานศึกษา มีผลการดำเนินการประเมินคุณภาพ ตามดัวบ่งชี้ ดังนี้

      1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาโดยปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาเดิมให้ทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีการการสำรวจข้อมูลความต้องการของครูในการพัฒนารายวิชาทุกวิชา และรวบรวมข้อมูลการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนนำมาสู่การพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา ครบทุกสาขางาน แล้วจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชา โดยใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย และเหมาะสมกับเนื้อหารายวิชาที่พัฒนาขึ้น เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน เช่น โครงการตลาดนัดอาหารอร่อย ซึ่งมีการดำเนินงานร่วมกันทั้ง สถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน บุคคลภายนอก ได้บูรณาการร่วมกันโดยผู้เรียนได้ทั้งประสบการณ์ ทักษะ และการนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

      2. สถานศึกษาใช้หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และตลาดแรงงาน โดย ความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ระดับ ปวช. พ.ศ. 2556 สาขาการบัญชี และสาขาการตลาด และหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปวส. พ.ศ.2557 สาขาการบัญชี สาขาการตลาด และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน โดยมีความร่วมมือกัน ในด้านต่างๆ เช่น ด้านความร่วมมือบันทึกข้อตกลง (MOU) ด้านวิชาการ/การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กับหน่วยงาน/สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีถึง 83 แห่ง เพื่อรองรับการส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ก่อนจบการศึกษา การดำเนินการให้นักเรียน นักศึกษา ให้ความรู้หรือเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชน หรือสถานประกอบการ/หน่วยงาน ซึ่งเป็นการพัฒนากำลังคน ด้านทักษะและให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน จากความเห็นตอบกลับในเอกสารสำรวจลักษณะงาน ของนักเรียน นักศึกษา ที่ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และมีผลตอบกลับด้านความพึงพอใจ ร้อยละ 80 ขึ้นไป เพื่อให้ได้ผู้จบการศึกษามีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

      สรุป ผลการประเมินประเด็นที่ 2.1 คุณภาพด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

      สรุปคุณภาพในระดับ ดีเยี่ยม

2) จุดเด่น

      สถานศึกษา มีความร่วมมือด้านการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับหน่วยงาน/สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน มากกว่า 80 แห่ง เพื่อเตรีมความพร้อมที่หลากหลายและให้ความมั่นใจแก่ผู้เรียนได้มั่นใจในการเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งจะได้ทั้งประสบการณ์การปฏิบัติงาน ทักษะด้านวิชาชีพที่เพิ่มขึ้น และเรียนรู้บรรยากาสการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง เพื่อให้ได้ผู้จบการศึกษามีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้านและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน

3) จุดที่ควรพัฒนา

      สถานศึกษา ควรนำข้อมูลของสถานประกอบการมาวิเคราะห์ ก่อนที่จะพัฒนารายวิชาใหม่ๆ เพื่อให้ตรงตามความ ต้องการของสถานประกอบการ ในการรองนับนักเรียน นักศึกษา เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ต่อไป

4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

      สถานศึกษา มีทีมงานในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ร่วมกัน ก่อนการพัฒนารายวิชาให้มากขึ้น

5) สรุปประเด็นการประเมินที่ 2.1

      ด้านความรู้ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

6) เอกสาร/หลักฐาน

      แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

      การพัฒนารายวิชาโดยปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาเดิมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

      สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียน และวัยทำงาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์

      ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เป้าหมายที่ 6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล เป้าหมายที่ 7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน สถานศึกษา มีผลการดำเนินการประเมินคุณภาพ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามตัวบ่งชี้ ดังนี้

      1. สถานศึกษาระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร โดยมีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมี จำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่เกินอัตรา 1:30 ที่อัตรา 1;15 ซึ่งเป็นอัตราครูต่อผ้เรียนที่ต่ำ ทำให้ครูสามารถดูแล ช่วยเหลือ ผู้เรียนได้อย่างใกล้ชิด อีกทั้งมีครูที่มีใบประกอบวิชาชีพ ๖๗ คน จากครูทั้งหมด ๘๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๗๕ และมีจำนวนครูที่สอนตรงตามสาขาวิชาครบทุกคน มีการดำเนินการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ การอบรม/พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การอบรมครูด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ โดยวิทยาลัยจัดเอง การส่งครูไปรับการอบรม/สัมมนา กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เป็นประจำ อบรมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาสำหรับครู ของหมวดวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นต้น มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

      2. ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา มีการดำเนินการให้ครู จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ด้วยการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน และดำเนินการวัดผล ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ตามสภาพจริง เพื่อนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดประโยชน์ที่พึงประสงค์อย่างแท้จริง และมีการดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูทุกคนมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบกัลยาณมิตร เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

      สรุป ผลการประเมินประเด็นที่ 2.2 คุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

      สรุปคุณภาพในระดับ ดีเยี่ยม

2) จุดเด่น

      สถานศึกษา มีอัตราครูต่อผู้เรียนเพียง 1:15 ส่งผลให้มีการให้ความรู้และดูแลผู้เรียนอย่างไกล้ชิดและทั่วถึง

3) จุดที่ควรพัฒนา

      สถานศึกษา ควรสนับสนุน ส่งเสริม ให้ครูจัดทำกระบวนการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและทันสมัย ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน อย่างสม่ำเสมอ หรือเป็นปัจจุบันเสมอ

4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

      สถานศึกษา ให้ฝ่ายวิชาการจัดอบรมเทคนิคการจัดการเรียนการสอนให้ครูอย่างเป็นระบบที่หลากหลาย และติดตาม ตรวจสอบ การจัดทำแผนการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ

5) สรุปประเด็นการประเมินที่ 2.2

      ด้านความรู้ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

6) เอกสาร/หลักฐาน

      แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

      ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร

      ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

2.3 ด้านการบริหารจัดการ

      สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

      ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป้าหมายที่ 2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา เป้าหมายที่ 1 โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ สถานศึกษา มีผลการดำเนินการประเมินคุณภาพด้านการบริหารจัดการ ตามประเด็นตัวบ่งชี้ ดังนี้

      1. สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการบริหารบุคลากรได้อย่างมีเอกภาพ มีความคล่องตัวสูง สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เช่น สถานศึกษามีผู้รับใบอนุญาต 1 ท่าน มีผู้อำนวยการ 1 ท่าน สั่งการถึงรองผู้อำนวยการเพียง 1 ท่าน เพื่อรับนโยบายสู่การปฏิบัติ รองผู้อำนวยการสั่งการถึงหัวหน้าหมวด/หัวหน้าฝ่าย เพียงเท่านั้น ซึ่งแบ่งหน้าที่และฝ่ายงานการปฏิบัติหน้าที่ที่ชัดเจน จากนั้นก็สู่ภาคส่วนของการปฏิบัติงาน จึงทำให้ไม่ต้องซับซ้อน ทำให้การปฏิบัติงานได้รวดเร็ว จึงก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานอย่างดีเยี่ยม มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

      2. สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน โดยผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการจัดสรรงบประมาณตามที่ได้รับงบประมาณจากศูนย์สังฆมณฑลจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแล และกำกับสถานศึกษา โดยผู้บริหารได้ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายไปในการพัฒนาบุคลากร, รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสำหรับการเรียนการสอน, รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม, รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำ การประกวด การแสดง โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน, รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตน ซึ่งนับรวมเป็นแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน รวมกันแล้วกว่า 359 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ ปรับใช้ในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

      3. สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ โดยสถานศึกษามีสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ที่ร่มรื่น มีต้นไม้เรียงรายอยู่หน้า อาคารเรียนและบริเวนวิทยาลัยฯ มีห้องเรียน กว่า 53 ห้อง มีห้องปฏิบัติการสาขาวิชาบัญชี ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการตลาด ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีอาคารห้องสมุด สื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ของแต่ละสาขาวิชา มีเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เพียงพอต่อผู้เรียน โดยวัดได้จากผลการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากร ฝ่ายงานต่างๆ และผู้เรียน ต่อการใช้บริการทั้งจากห้องเรียน อาคาร สถานที่โดยทั่วไป อยู่ในระดับดีมาก ถึงดีเยี่ยม ร้อยละ 80 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม สรุป ผลการประเมินประเด็นที่ 2.3 คุณภาพด้านการบริหารจัดการ มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

      สรุปคุณภาพในระดับ ดีเยี่ยม

2) จุดเด่น

      สถานศึกษา มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการด้านบุคลากรอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม การบริหารจัดการด้านการเงิน ที่ซื่อสัตย์ สุจริต โดยยึดถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญอันดับแรก แม้มีงบประมาณอันจำกัด โดยเห็นได้จากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน ที่ได้ดำเนินการ

3) จุดที่ควรพัฒนา

      สถานศึกษา ควรมีงบพัฒนาด้านฐานข้อมูลสารสนเทศให้มากขึ้น

4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

      หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานต้นสังกัด ต้องให้ความสำคัญด้านการสนับสนุนงบประมาณให้แก่สถานศึกษาเอกชน

5) สรุปประเด็นการประเมินที่ 2.3

      ด้านความรู้ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

6) เอกสาร/หลักฐาน

      แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

      ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการบริหารบุคลากร

      ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน

      ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

      สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล สถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากร ทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจาก ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

      ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา เป้าหมายที่ 2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เป้าหมายที่ 3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที่ สถานศึกษา มีผลการดำเนินการประเมินคุณภาพด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ตามประเด็นตัวบ่งชี้ ดังนี้

      1. สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัด โดยมีผู้อำนวยการ สถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายสำคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้อย่างถูกต้อง ซึ่งมีความสามารถในการสื่อสารให้ ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน รวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้และเข้าใจในนโยบายสำคัญที่ หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี และปฏิบัติตามได้ ด้วยการกำหนดแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม/งานและเป้าหมาย เพื่อให้นโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ด้วยการเชิญให้เข้าร่วมประชุม รับฟังนโยบาย และการสั่งการจากผู้บริหารสถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ จากผู้บริหารและฝ่ายปฏิบัติงาน ร่วมกัน และวางระบบการบริหารจัดการ ติดตามผล รายงานผล การปฏิบัติงาน เช่น โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน ปวช.1 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและนโยบายของวิทยาลัย กฎ ระเบียบวินัยและข้อกำหนดต่าง ๆ ของวิทยาลัย สร้างภาพลักษณ์ตามอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา หรือ โครงการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้วิทยาลัยและหน่วยงาน/สถานประกอบการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกันด้านวิชาการ (ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

      2. สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม ด้านเสริมสร้าง ภูมิปัญญา ทักษะ และคุณธรรมแก่นักเรียน ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยฯให้สอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัยฯ แผนการศึกษาชาติ ความต้องการของหน่วยงาน/สถานประกอบการ และชุมชน หรือโครงการสถานศึกษาคุณธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้ทุกคน ทุกฝ่าย รู้หน้าที่ที่มีความสำคัญยิ่ง ในการปลูกฝังความรู้ ความคิด และจิตใจที่ดีงาม ให้แก่ทั้งผู้บริหาร ครู บุคลากร และ ผู้เรียน เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพของประเทศชาติ เช่น โครงการรักดี มีวินัย โครงการแต่งกายดี มีมารยาท งานตรวจสารเสพติด นร./นศ. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม เป็นต้น มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

      3. สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยได้ดำเนินการการจัดทำ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับ มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของกระทรวง ศึกษาธิการ เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อให้ทุกฝ่ายได้ทราบและมีแผนการปฏิบัติงานประจำปีของสถานศึกษา ให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ติดตาม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนนำมาสู่รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่มีความร่วมมือกันทุกฝ่ายทั้งภายในวิทยาลัยและภายนอกวิทยาลัย มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

      สรุป ผลการประเมินประเด็นที่ 4.2.4 คุณภาพด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

       สรุปคุณภาพในระดับ ดีเยี่ยม

2) จุดเด่น

      สถานศึกษา มีผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาศึกษา ผู้เรียน รวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้และเข้าใจในนโยบายสำคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี และปฏิบัติตามได้ ทำให้การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3) จุดที่ควรพัฒนา

      สถานศึกษา ควรให้ดำเนินการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ให้มากกว่าที่ จากเดิมที่มีอยู่แล้ว ๘๓ แห่ง เพื่อให้รองรับในการส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าฝึกงานที่หลากหลายเพิ่มขึ้น

4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

      สถานศึกษา ต้องมีการวางแผนในการคัดเลือกสถานประกอบการ/หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่หลากหลายและสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ในการเชิญร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

5) สรุปประเด็นการประเมินที่ 2.4

      ด้านความรู้ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

6) เอกสาร/หลักฐาน

      แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

      แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ระดับคุณภาพในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัด

      ระดับคุณภาพในการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม

      ระดับคุณภาพในการดำเนินการประกันคุณภาพ

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

      สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่ง การเรียนรู้ มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

      สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียน และคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

      ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เป้าหมายที่ 3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม หลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน เป้าหมายที่ 4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐานและประชาชน สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ้ากัดเวลาและสถานที่ สถานศึกษา มีผลการดำเนินการประเมินคุณภาพด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามตัวบ่งชี้ ดังนี้

      1. สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา ด้วยโครงการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้วิทยาลัยและหน่วยงาน/สถานประกอบการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกันด้านวิชาการ (ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สร้างเสริมประสบการณ์ และพัฒนาวิชาชีพตามสภาพความเป็นจริงในสถานประกอบการ มีความภูมิใจในวิชาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการวันวิชาการ เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาภายนอกกับวิทยาลัย ในการส่ง นักเรียน นักศึกษา เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะ สั่งสมประสบการณ์ สร้างพื้นฐานและมีทัศนคติที่ถูกต้อง ในการแข่งขัน เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ด้านต่างๆ มีความร่วมมือทั้งให้การช่วยเหลือและได้รับการช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน นอกจากนั้น สถานสถานศึกษา ยังมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้มีทักษะด้านภาษาที่สอง ด้วยการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยครูต่างประเทศ ซึ่งมีมากกว่า 10 คน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะที่จำเป็นด้านภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

      2. สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน หรือการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ ใหม่ๆ ในการเรียนรู้ ด้วยการประสานความร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ในการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้นอกเหนือจากหลักสูตรปกติ เช่น เรียนหลักสูตรการทำขนมอบ การประดิษฐ์ของชำร่วย การถักผม การตัดผมชาย เป็นต้น เพื่อเป็นประสบการณ์ หรือทางเลือกใหม่ๆและสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต หรืออาจเป็นอาชีพเสริม มีรายได้ระหว่างเรียน หรือเป็นอาชีพหลักในอนาคตได้ หรือการที่ผู้เรียนผลิตชิ้นงานตามรายวิชาที่สอนวิชาโครงการ 1 แล้วนำไปเผยแพร่ความรู้หรือผลิตภัณฑ์สู่ชุมชน ซึ่งทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและกระบวนการ วางแผนจัดทำโครงการ สร้างและหรือพัฒนางาน ประมวลความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการวางแผนดำเนินงาน สามารถแก้ไขปัญหา ประเมินผล ทำรายงาน และนำเสนอผลงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือการดำเนินการโครงการตลาดนัดอาหารอร่อย เพื่อเป็นประสบการณ์ตรงกับผู้เรียนในการปฏิบัติจริง ทั้งด้านการขายสินค้า การนับคูปองจากการขาย การบันทึกรายรับ รายจ่าย การเก็บและเช็คยอดสินค้า ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้ ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน เหล่านี้ ล้วนเป็นการจัดทรัพยากรทางการศึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยี อุปกรณ์ สถานที่ วิชา ที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งได้รับผลตอบรับด้านการแสดงความพึงพอใจ ดีมาก ถึง ดีเยี่ยม ร้อยละ 80 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

      สรุป ผลการประเมินประเด็นที่ 4.2.4 คุณภาพด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

       สรุปคุณภาพในระดับ ดีเยี่ยม

2) จุดเด่น

      1. สถานศึกษา มีโครงการด้านความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงาน ในรูปแบบการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทั้งจากภาครัฐและเอกชน เป็นจำนวนมากกว่า 80 แห่ง เพื่อรองรับการส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่หลากหลาย

      2.สถานศึกษา มีครูต่างประเทศ มากกว่า 10 คน เพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

3) จุดที่ควรพัฒนา

      สถานศึกษา ควรมีการติดต่อประสานงานด้านความสัมพันธ์ในนามสมาคมศิษย์เก่าให้มากขึ้น เพื่อความร่วมมือด้านต่างๆ เช่น การให้ทุนการศึกษาแก่ศิษย์รุ่นน้องให้มากขึ้น

4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

      สถานศึกษา ควรมีสมาคมหรือชมรมศิษย์เก่าเพื่อการร่วมมือกับศิษย์ปัจจุบัน ในการพัฒนาสถาบันด้านต่างๆ

5) สรุปประเด็นการประเมินที่ 3.1

      ด้านความรู้ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

6) เอกสาร/หลักฐาน

      ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา

      ระดับคุณภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

      แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

      สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน

      ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก้าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป้าหมายที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สถานศึกษา มีผลการดำเนินการประเมินคุณภาพด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามตัวบ่งชี้ ดังนี้

      1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีได้มีการดำเนินการพัฒนาสถานศึกษาในด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ในด้านผลงานของผู้เรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีได้มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้จัดสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ในรูปของผลงานในการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา เช่น วิชาโครงการวิชาชีพ 1 -2 ในระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) วิชาโครงการ 1 -2 ในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยฯ มีสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ที่เป็นผลงานของผู้เรียน แยกเป็นสาขาการบัญชี จำนวน 104 ชิ้นงาน สาขาการตลาด 16 จำนวน ชิ้นงาน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 30 ชิ้นงาน รวมทั้งสิ้น 150 ชิ้นงาน ในปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 นักเรียน นักศึกษากำลังดำเนินการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 148 ชิ้นงาน แยกเป็นสาขาการบัญชี จำนวน 111 ชิ้นงาน สาขาการตลาด จำนวน 23 ชิ้นงาน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 14 ชิ้นงาน นอกจากนี้วิทยาลัยฯ สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาวิจัยในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น วิชาการวิจัยทางการตลาด วิชาการเขียนรายงานการปฏิบัติการ โดยในปีการศึกษา 2560 มีผลงานการวิจัยของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมทั้งสิ้น 69 เรื่อง แต่ละหัวเรื่องล้วนเป็นเรื่องนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและประเทศชาติ อีกทั้งยังได้มีการเผยแพร่ผลงานการวิจัยของนักศึกษาสู่สาธารณะ โดยจัดนิทศการและนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอีกด้วย ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยฯ ยังได้สนับสนุน ส่งเสริมให้นักศึกษาทำการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงดำเนินการศึกษาวิจัยตามกระบวนการขั้นตอนที่กำหนดไว้จำนวน 22 เรื่อง มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

      2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีได้มีการดำเนินการพัฒนาสถานศึกษาในด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ในด้านผลงานของครู วิทยาลัยฯ ได้สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อให้ครูได้พัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อยกระดับองค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนให้สูงขึ้น ในปีการศึกษา 2560 ครูในวิทยาลัยฯ มีผลงานการวิจัยรวมทั้งสิ้น 80 ผลงาน ทั้งที่นำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในการพัฒนาผู้เรียนหรือพัฒนาวิทยาลัยและได้รับการเผยแพร่ ซึ่งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมของครูเข้าประกวดในเวทีต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เช่น ผลงานวิจัยของนายสุเทพ โคฮุด เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการเขียนบรรณานุกรม ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ ดีมาก ในการประกวดแข่งขันการวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรมสื่อการสอน ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2560 (The 10th National Symposium on Teaching Innovation and Vocational Education Research) สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพฯ และยังได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน ในการประกวดผลงานการวิจัย การแข่งขันทักษะวิชาชีพของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 อีกด้วย นอกจากนี้นวัตกรรมของครูอีก 2 เรื่อง ได้แก่ ผลการปฏิบัติประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบร่วมมือเป็นกลุ่ม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใช้สื่อที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1 ของนายณัฐพงศ์ เจริญศรี และผลงานเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่เรียนโดยใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม เรื่อง การแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง ของนางสาววิลาวรรณ เพชรพูล ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ ดีมาก ในการประกวดแข่งขันการวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรมสื่อการสอน ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2560 (The 10th National Symposium on Teaching Innovation and Vocational Education Research) สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร เช่นกัน ส่วนในปีการศึกษา 2561 คณะครูได้ทำการวิจัยตามนโยบายของวิทยาลัยฯ ซึ่งอยู่ขั้นการวางแผนและดำเนินการวิจัย

      สรุป ผลการประเมินประเด็นที่ 3.2 คุณภาพด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

       สรุปคุณภาพในระดับ ดีเยี่ยม

2) จุดเด่น

      1. สถานศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีผลงานด้านงานวิจัย ทั้งครูผู้สอน และของผู้เรียน เป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน

      2.สถานศึกษามีผลงานด้านงานวิจัย ทั้งของครูผู้สอนและของผู้เรียน เป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ ผยแพร่สู่สาธารณชน และได้รับการยอมรับและได้รับรางวัล

3) จุดที่ควรพัฒนา

      สถานศึกษา ควรส่งเสริม สนับสนุน ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ให้มากขึ้น

4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

      วิทยาลัยฯ ควรสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งผลงานการวิจัยและนวัตกรรม เข้าประกวดหรือแข่งขันในเวทีต่าง ๆ ให้มากกว่านี้ เช่น เพิ่มค่าวิทยฐานะให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น

5) สรุปประเด็นการประเมินที่ 3.2

      ด้านความรู้ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

6) เอกสาร/หลักฐาน

      แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

      ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษาด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยของครู

      

ชื่อผลงาน

      สถานศึกษาคุณธรรม

      มนุษย์ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุด เพราะเป็นผู้สร้างสรรค์วัฒนธรรมและอารยธรรมที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่าง ๆ ทั้งทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม การพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพดี นอกจากจะพัฒนาให้เป็นคนที่มีความรู้และทักษะจนเป็นคนเก่งนั้นยังไม่พอ จะต้องพัฒนาคนให้เป็นคนดีด้วย แต่ปัญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรมอยู่ในระดับขั้นวิกฤติ ซึ่งแสดงออกให้เห็นได้จากจำนวนการประพฤติผิด ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมของคนไทยทุกกลุ่มเกิดขึ้นมากอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็ก เยาวชน ครู อาจารย์ ข้าราชการ ผู้บริหาร นักการเมือง และไม่เว้นแม้แต่กลุ่มผู้ทรงศีล ซึ่งการกระทำผิดเหล่านี้ ปรากฏให้เห็นได้ในรายงานจากสื่อประเภทต่าง ๆ

      สถาบันการศึกษามีบทบาทสำคัญในการสร้างเสริมความตระหนักทางคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดแก่บุคลากรในสังคม สถาบันทางการศึกษาเป็นที่คาดหวังของสังคมว่าจะผลิตผู้ที่สำเร็จที่มีคุณภาพทั้งทางวิชาการและทางด้านคุณธรรมจริยธรรมออกสู่สังคม จึงต้องให้ความสำคัญและเข้มงวดการปลูกฝังทางด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนอย่างจริงจัง เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความเป็นเลิศทั้งทางวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สถาบันการศึกษาต้องมีการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งจัดกิจกรรมที่มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมอย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

       แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษาได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ว่า “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ได้กำหนดด้านคุณธรรมไว้ว่า “ต้องมีความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)” ในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 (การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้) กำหนดเป้าหมายที่ 1 ว่า “ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและ คุณลักษณะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21” มีตัวชี้วัดร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัย และมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องการยกระดับการศึกษาสายอาชีวะให้เป็นรากฐานสำคัญของประเทศ ให้มีการสร้างภาพลักษณ์ว่า “นักเรียนสายอาชีวะเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าของประเทศ และเศรษฐกิจไทย”

      จากพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่มีพระราชประสงค์ “ให้สถานศึกษาสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง” และพระราโชวาทด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 “ให้สถานศึกษาสร้างพื้นฐานการศึกษาให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่ มีทัศนคติที่ดี ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี” จะเห็นว่าทั้ง 2 พระองค์ มีพระราชประสงค์ให้เยาวชนไทยเป็นคนดี เป็นกำลังของประเทศชาติต่อไป ที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

      เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 รวมทั้งสนองนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ดังนั้นสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องร่วมมือกันบ่มเพาะ สร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ พร้อมออกเผชิญสู่โลกภายนอก สามารถสร้างสังคมให้มีความสุขต่อไป

วัตถุประสงค์

      1. เพื่อปลูกฝัง เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์

      2. เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน เป็นพลเมืองไทยที่ดี สู่พลเมืองโลก

      3. เพื่อสงเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักการปรับตัว การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างมีความสุข

วิธีการดำเนินงาน

      1. จัดทำแผนสถานศึกษา กำหนดขั้นตอน เป้าหมาย วิธีการ

      2. ประชุม ชี้แจงบุคลากรในวิทยาลัยเพื่อรับทราบถึงแผนงาน มอบหมายงานให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่และเป้าหมายของงาน

      3. นำแผนงานสู่การปฏิบัติการตามแผนงานที่วางไว้

      4. กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม

      5. สรุปผลการดำเนินงาน เสนอผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา

ผลการดำเนินงาน

      จากการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงานที่วางไว้ ปรากฏผลดังนี้

ผลเชิงปริมาณ

   1. โครงการ/กิจกรรมที่ได้ดำเนินลุล่วงไปแล้ว จำนวน 10 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

      1.1 โครงการค่ายปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

      1.2 โครงการบ้าน-วิทยาลัยสานสัมพันธ์

      1.3 โครงการวันไหว้ครู

      1.4 โครงการบริจาคโลหิต

      1.5 โครงการวันแม่แห่งชาติ

       1.6 กิจกรรมจิตอาสาช่วยงานเวชระเบียน โรงพยาบาลราชบุรี

      1.7 กิจกรรมเปิดหมวกหาระดมเงินช่วยบ้านลุงสนิท (บ้านดูแลคนชรา)

       1.8 โครงการ "อาชีวะ จิตอาสา พาความสุขสู่ผู้สูงวัย"

       1.9 ร่วมโครงการ "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่"

      1.10 โครงการกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2561

   2. โครงการ/กิจกรรมที่กำลังดำเนินการอยู่ เพราะเป็นโครงการต่อเนื่อง จำนวน 9 โครงการ

      2.1 โครงการรักห้องเรียน (ดูแลด้านความสะอาด)

      2.2 โครงการอาคารเรียนสีขาว (ป้องปรามปัญหาการทะเลาะวิวาท ยาเสพติด อบายมุขและพฤติกรรมชู้สาว บนอาคารเรียน)

       2.3 โครงการรักดีมีวินัย (กระตุ้นการตรงต่อเวลาในการมาเรียน ไม่หนีเรียน)

      2.4 โครงการพื้นที่สีขาว (เฝ้าระวังพื้นที่ 5 จุดเสี่ยงบริเวณด้านล่างอาคารเรียน เพื่อลดไชปัญหาการทะเลาะวิวาท ยาเสพติด เล่นการพนันและพฤติกรรมชู้สาว)

      2.5 โครงการแต่งกายดีมีมารยาท

      2.6 กิจกรรม "โฮมรูม" วันอังคารและวันพฤหัสบดี (กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมภาพรวมและแก้ไขปัญหานักเรียนรายห้อง)

      2.7 โครงการ "กิจกรรมหน้าเสาธง" (ปลูกฝังคุณธรรมด้านความมีวินัย ความรับผิดชอบ)

       2.8 โครงการจัดทำบัญชีเงินออม (ทั้งนักเรียน นักศึกษาและครู)

      2.9 โครงการสถานศึกษาอาชีวศึกษา (ด้วยคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัย 4 ด้าน คือ ซื่อสัตย์ มีวินัย พอเพียง และจิตอาสา)

   3. กิจกรรมจิตอาสาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ที่นักเรียน นักศึกษาคิดเองทำเองภายใต้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด ของกระทรวงศึกษาธิการ กำกับดูแลโดยอาจารย์ที่ปรึกษา มีจำนวน 36 กิจกรรม เช่น

      3.1 จิตอาสาพัฒนาลานตัวหนอน

      3.2 จิตอาสาน้ำใจสู่โรงเรียนธรรมจาริณี

      3.3 ความสุขนี้พี่ให้น้อง (โรงเรียนวัดวันดาว)

      3.4 ป้ายนิเทศให้ความรู้เรื่องยาเสพติด

      3.5 โรงอาหารสะอาดได้ด้วยสองมือเรา

       3.6 แบ่งปันรอยยิ้มโรงเรียนวัดหลวง

      3.7 คณิตคิดสนุก - ภาษาไทยไม่น่าเบื่อ โรงเรียนวัดเขาวัง

       3.8 ปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน

       3.9 กำจัดขยะหลังกีฬาสี

      3.10 ทำดีเพื่อเจดีย์

      3.11 ปลูกป่าชายเลน แหลมผักเบี้ย เป็นต้น

   4. ผลงานและรางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก มีจำนวน 4 ผลงาน ได้แก่

      4.1 โครงการแนะนำการคำนวณภาษีเงินได้ชุมชน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการประกวดโครงงานด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ภายใต้โครงการจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี

      4.2 โครงการน้ำยาสระผมจากใบน้อยหน่า ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดโครงงานด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ภายใต้โครงการจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี

      4.3 โครงการห้องสุขาพาภิรมย์ ของนักเรียนระดับ ปวช. 3 สาขาการบัญชี ส่งเข้าประกวดในโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 10 ของสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รอรับใบประกาศเกียรติคุณจากผู้รับผิดชอบโครงการ

      4.4 ผลงานการดำเนินงานสถานศึกษาวิทยาลัยคุณธรรม ของวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดบูธนิทรรศการนำเสนอผลงานสถานศึกษาคุณธรรม ต้นแบบอาชีวศึกษาระดับประเทศ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี และรับประกาศเกียรติคุณ จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561

ผลเชิงคุณภาพ

   1. นักเรียน นักศึกษา มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีค่านิยมที่เหมาะสม เช่น มีความรับผิดชอบ มีวินัยต่อตนเองและผู้อื่นมากขึ้น

   2. นักเรียน นักศึกษารักความเป็นระเบียบเรียบร้อย ห้องเรียนและบริเวณต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยฯ สะอาด ปริมาณขยะลดลง

   3. นักเรียน นักศึกษามีจิตใจเอื้ออาทรต่อผู้อื่น มีความสุขและเต็มใจบำเพ็ญประโยชน์ จัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

   4. ปัญหาการมาเรียนสาย การขาดเรียน การทะเลาะวิวาท การปล่อยปละละเลยต่อการสอบและการส่งงานของนักเรียน นักศึกษาลดลงอย่างเห็นได้ชัด

   5. ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนชื่นชมภาพลักษณ์ที่สะท้อนออกมาให้เห็น และมีความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ บ่มเพาะผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม

   6. ผลงานการดำเนินโครงการ สถานศึกษาวิทยาลัยคุณธรรม ได้รับความสนใจจากกระทรวงศึกษาให้ร่วมจัดแสดงผลงาน และได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมอย่างมาก

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

   การประกันคุณภาพการศึกษา มีความสำคัญ ซึ่งระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ในหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ การศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับ การประกันคุณภาพภายนอกตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการผู้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ตามคำสั่งของวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ที่ พิเศษ /2561 ได้จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ และดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการพัฒนาเสร็จเรียนร้อยแล้ว ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาทั้ง 3 มาตรฐาน และผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศของวิทยาลัย (Best Practice) ดังนี้

       1. มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมินด้านความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

       2. มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมินด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการ ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

      3. มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วยประเด็นการประเมินด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

       4. ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศของวิทยาลัย (Best Practice) คือสถานศึกษาคุณธรรม

      คณะกรรมการขอเสนอรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เพื่อทราบดังนี้

   1. ระดับคุณภาพของประเด็นการประเมิน คุณภาพอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” จำนวน 7 ประเด็น และคุณภาพอยู่ในระดับ “ดีมาก” จำนวน 2 ประเด็น

   2. จุดเด่น มีดังนี้น

       2.1 มีผู้สำเร็จการศึกษาเทียบกับจำนวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่นนั้นๆ ในอัตราร้อยละ 80 ที่สูง และผู้สำเร็จการศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงถึง 2.50 ร้อยละ 80 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเช่นกัน

       2.2 มีครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างประเทศ จำนวน 10 คน สามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้สำเร็จการศึกษา มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้คะแนนสอบ V-net สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานม

       2.3 ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์การสอบมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไปทั้งสิ้น

       2.4 ผู้ที่สำเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการและหน่วยงานที่มีรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาเข้าทำงาน

       2.5 วิทยาลัยฯ มีครูผู้สอนและครูปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ ที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอนและมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน มีความเพียบพร้อมทั้งองค์ความรู้วิชาการและมีจิตวิญญาณทางวิชาชีพตามจรรยาบรรณครู มีอัตราครูต่อผู้เรียนในสัดส่วนเพียง 1:15 เท่านั้น ส่งผลให้มีการจัดการเรียนและดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง

       2.6 ผู้บริหารวิทยาลัยฯ มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน ที่ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์จำนวนมาก มีการบริหารงานด้านบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ แบบธรรมาภิบาล

       2.7 วิทยาลัยฯ โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานราชการอื่นในการปฏิบัติงานตามนโยบายที่มอบหมาย จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

       2.8 วิทยาลัยฯ ได้ทำความร่วมมือด้านการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับหน่วยงาน/สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชนมากกว่า 80 แห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับและให้ความมั่นใจแก่ผู้เรียนในการเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

       2.9 ผู้เรียนของวิทยาลัยฯ สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยกระบวนการวิจัยได้จากข้อค้นพบสามารถนำไปใช้ประโยชน์แก่ตนเอง สถานศึกษา ชุมชนและประเทศชาติได้ม

       2.10 ครูผู้สอนมีผลงานงานการวิจัยชั้นเรียนที่เป็นการแก้ปัญหาการเรียนรู้และพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของผู้เรียนจำนวนมาก และผลงานบางเรื่องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก

       2.11 วิทยาลัยฯ มีระบบการประกันคุณภาพภายในของอย่างเป็นระบบ โดยการบูรณาการทุกภาคส่วนในการวางแผนงาน การดำเนินงาน การกำกับตรวจสอบ และการรายงานผล ขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ส่งผลให้ผลงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

       2.12 จากการบริหารจัดการศึกษาที่ดีของวิทยาลัยฯ ส่งผลให้ทั้งวิทยาลัยฯ ครูและผู้เรียนได้รับรางวัล การยกย่องจากหน่วยงานภายนอกทั้งระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติหลายรางวัล

       2.13 วิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็น “คนดี” โดยการจัดโครงการ/กิจกรรม/งาน พัฒนาผู้เรียนจำนวนมากและหลากหลายรูปแบบ ทั้งกิจกรรมที่สอดแทรกในกระบวนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมเสริม

   3. จุดที่ควรพัฒนา มีดังนี้

       3.1 วิทยาลัยฯ ต้องมีแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป ให้มากกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80

       3.2 วิทยาลัยฯ ต้องหาวิธีการพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษา สาขาการตลาด ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาให้ผ่านเกณฑ์มากกว่านี้อีก

       3.3 วิทยาลัยฯ จัดต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีทั้งความรู้วิชาการและมีความชำนาญทักษะวิชาชีพ รวมทั้งมีเจตคติที่ดีในการทำงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประยุกต์ใช้ภายหลังสำเร็จการศึกษาต่อไป

       3.4 วิทยาลัยฯ ต้องใช้ข้อมูลการสอบถามความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ มาวิเคราะห์และปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และตลาดแรงงาน

       3.5 ครูต้องจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายวิธีและทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคปัจจุบัน

       3.6 วิทยาลัยฯ ต้องพัฒนาระบบสารสนเทศ สื่อการเรียนรู้ ให้ทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมการเรียนรู้ให้มากขึ้น

       3.7 วิทยาลัยฯ ต้องสร้างหรือขยายเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ เพื่อรองรับช่องทางการเรียนรู้และหาประสบการณ์จริงเพิ่ม

       3.8 วิทยาลัยฯ ต้องผลักดันให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทำและส่งผลงานการวิจัยและนวัตกรรมเข้าประกวดหรือแข่งขันให้มากกว่านี้

    4. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา

    เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตาม แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ ควรกำหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตที่ต้องแก้ไขปัญหาจุดที่ต้องพัฒนาและเสริมจุดเด่นให้ดียิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้

      4.1 วิทยาลัยฯ ควรสร้างระบบการดูแล ติดตามผู้เรียนให้เข้มข้นมากกว่าเดิม มีกระบวนการจัดการเรียนรู้สร้างความสนใจมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการใส่ใจเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยสะสม มากกว่า 2.50 มีปริมาณที่สูงขึ้น

      4.2 วิทยาลัยฯ ควรจัดทบทวนเนื้อหาในบทเรียนก่อนสอบมาตรฐานวิชาชีพ หรือการสอบ V-net อย่างจริงจัง ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

      4.3 วิทยาลัยฯ ควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และมีทักษะวิชาชีพ รวมทั้งมีเจตคติที่ดีในการทำงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ชีวิตความเป็นจริงของการทำงานภายหลังสำเร็จการศึกษาต่อไป

       4.4 วิทยาลัยฯ ควรทำการสำรวจหรือศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ เพื่อได้ข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร สมรรถนะวิชาชีพและคุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน หน่วยงานและสถานประกอบการ

      4.5 วิทยาลัยฯ ควรพัฒนาเทคนิคการเรียนรู้ของครูให้มีวิธีการที่หลากหลาย ทันสมัย เช่น จัดการอบรม นิเทศการสอนอย่างต่อเนื่อง และมีการวัดความพึงพอใจผู้เรียนที่มีต่อครูต่อเทคนิคการสอน เป็นต้น

       4.6 วิทยาลัยฯ ควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบสารสนเทศ สื่อการเรียนรู้ ให้พอเพียงและทันสมัย

       4.7 วิทยาลัยฯ ควรดำเนินการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับหน่วยงาน สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนเพิ่มจากจำนวนที่มีอยู่แล้ว 83 แห่ง รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยเพื่อให้รองรับในการส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าฝึกประสบการณ์ได้ครอบคลุมทั้งพื้นที่และประสบการณ์วิชาชีพให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

       4.8 วิทยาลัยฯ ควรสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งผลงานการวิจัยและนวัตกรรมเข้าประกวดหรือแข่งขันในเวทีต่าง ๆ ให้มากกว่านี้ เช่น เพิ่มค่าวิทยฐานะให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น

       4.9 วิทยาลัยฯ ควรจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนร่วมกันคิด ร่วมกันดำเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นหมู่คณะตามความพร้อม ความสนใจ และความถนัดโดยมีครูเป็นที่ปรึกษา